DutchVideo 2014

Laat uw goede voornemens slagen in het Nieuwe Jaar

VELEN HEBBEN GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR; HELAAS SPATTEN DEZE SNEL UIT ELKAAR! U WORDEN GOEDE TIPS AANGEREIKT! DEZE BOODSCHAP IS AFKOMSTIG VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS!

Gepubliceerd op 2 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

goede voornemens

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Aan allen nog de allerbeste wensen en Gods zegen voor het nieuwe jaar gewenst. Op 2 januari 2014 bracht een bode engel Gods deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Surambla, ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wat hebben de mensen toch veel voornemens!

De ongelovige zegt, “Ik heb goede voornemens voor het nieuwe jaar, ik stop met roken”, of “met drinken”, of “met hebzucht”, of “ik stop met mijn losbandigheden!”

Elk jaar stijgen zo de voornemens omhoog, waaronder ook het willen stoppen met toverij. Voorwaar, zelfs in de Griekse Bijbel komt men vaak het woord ‘pharmakeia’ tegen, en vertaald staat dit voor toverij. Daar vallen ook drugs onder! Ook dit is occult; het stelt uw geest open voor het rijk der duisternis.

Voorwaar, vele voornemens spatten zó weer uit elkaar, en men grijpt weer naar het oude.

Lees voor: Galaten 5, vers 19 tot en met 26  Daar staat geschreven: Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

De bode engel Gods sprak verder,

Zonder Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, vergeving te vragen en een relatie aan te gaan met Hem, en naar de kerk te gaan om opgebouwd te worden, valt gij echter zo weer in het diepe gat, dat u liever verloren laat gaan.

Wat zijn er toch veel wensen, ja, goede voornemens! Maar wees zoals Paulus, die zich uitstrekte naar het vergeten, wat achter hem lag, en zich uitstrekte naar wat voor hem lag: het nieuwe van God!

En David zei, “Ik zal mijn ogen opheffen naar de bergen, vanwaar mijn hulp zal komen!”

En Abraham vertrouwde op God, wat een voornemen!

En wat dacht gij van Henoch? Zijn voornemen was, in een dagelijkse gemeenschap te leven met zijn hemelse Vader, net zoals Profeet Benjamin Cousijnsen. Ook zijn voornemen is, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus te gehoorzamen, wat anderen ook zouden kunnen denken en zeggen! Benjamin luistert naar de Allerhoogste.

En wat dacht gij van Josafat, die het voornemen had, om zijn hart erop te richten, om God te zoeken.

En Mozes zei, “Liever verdrukking te lijden, dan tijdelijk van de zonde te genieten”.

En de voornemens van Kaleb en Jozua waren: weigeren om ontmoedigd te worden door de overmacht van de vijand.

En Jozefs voornemen was: zich afwenden van allerlei verleidingen, die op hem afkwamen.

Ook Gideon zei, wat Profeet Benjamins woorden ook hadden kunnen zijn, namelijk: “Ik zal doorgaan, ook al heb ik maar weinig vrienden meer aan mijn zijde”.

En de voornemens van Aäron en Hur waren, de geestelijke leiders overeind te houden, door middel van voorbede en steun.

En het voornemen van Andreas was een ander tot Christus te leiden, en het voornemen van Stefanus evenzo.

Benjamins voornemen: een geest van vergeving te betonen aan allen, die mij kwaad willen doen.

Voorwaar, doe nooit alles in eigen kracht, maar geloof en vertrouw op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Want, ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft!

Lees voor: Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, overdenk deze boodschap.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Shalom! Gods rijke zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com