DutchVideo 2014

Laat uw daden in de praktijk zien!

VOORWAAR, GOD HOUDT ZICH AAN ZIJN VERBOND! MAAR ALS GIJ ZICH NIET HOUDT AAN ZIJN VERBOND, EN UW DADEN IN DE PRAKTIJK LAAT ZIEN, KOMT ER EEN GROTE GRAAFMACHINE, DIE ALLES VERANDERT EN OMSPIT!

Gepubliceerd op 19 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Deuteronomium 30, vers 14

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 mei 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Israserot.

Kadosh, kadosh, kadosh is Adonai, Elohím, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods. Hoor aandachtig en overdenk.

Exodus 19, vers 5  Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.

Exodus 19, vers 6  En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk… Tot zover.

Voorwaar, 

Galaten 5, vers 7  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt?

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Ik ben heilig, kadosh, en niet uw marionet!

Voorwaar,

Johannes 12, vers 49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.

Voorwaar, God houdt zich aan Zijn verbond.

Maar als gij zich niet houdt aan Zijn verbond en uw daden niet in de praktijk laat zien, komt er een grote graafmachine, die alles verandert en omspit.

Deuteronomium 30, vers 14  Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen.

Voorwaar,

Lees voor: Deuteronomium 31, vers 2  Hij zeide tot hen: Ik ben nu honderd en twintig jaar oud; ik kan niet meer uitgaan of ingaan, en de HERE heeft tot mij gezegd: De Jordaan hier zult gij niet overtrekken.

Voorwaar, doe geen zinloze beloften, als gij niet zo zijt!

Ook Mozes was soms eigenwijs en hardnekkig.

Lees voor: Deuteronomium 31, vers 24 tot en met 27  Hier staat geschreven: Toen Mozes gereed was met de woorden dezer wet volledig in een boek op te schrijven, gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God, opdat het daar tot getuige tegen u zij. Want ik ken uw weerspannigheid en hardnekkigheid. Wanneer gij, terwijl ik thans nog levend bij u ben, tegen de HERE weerspannig zijt geweest, hoeveel te meer dan na mijn dood!

Deuteronomium 32, vers 51 tot en met 52  Omdat gij ontrouw jegens Mij geweest zijt te midden van de Israëlieten, bij de wateren van Meribat-Kades in de woestijn Sin, en gij Mij niet geheiligd hebt te midden van de Israëlieten. Want gij zult het land vóór u zien liggen, maar daar niet binnengaan, het land dat Ik de Israëlieten geven zal.

Deuteronomium 34, vers 5 tot en met 7  Toen stierf Mozes, de knecht des HEREN, aldaar in het land Moab, volgens des HEREN woord. En Hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet-Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. Mozes was honderd twintig jaar oud, toen hij stierf; zijn oog was niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, houd u aan uw beloften, en geef God nimmer de schuld!

Lees voor: Jakobus 1, vers 2 tot en met 8  Hier staat geschreven: Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

1 Petrus 1, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dank u voor het doorgeven.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com