DutchVideo 2020

Laat u zich al gebruiken als een levende hoeksteen?

Wees een zegen! Wees een levende steen; laat u gebruiken voor Zijn glorie en eer, want u bent een kostbare hoeksteen. Deel uw getuigenis tot opbouw van velen!

Gepubliceerd op 5 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 mei 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Geest Gods:
Onderwerp u, nader tot Mij, en Ik, JHWH, zal tot u naderen. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet. Gij begeert, doch gij hebt niet.

Jakobus 1, vers 16  Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. “Dit telt ook voor de zusters.

Hebreeën 12, vers 14 en 15  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.
En vers 28 en 29  Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.
En Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.

Voorwaar, gehoorzaam uw Rabboeni, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Onderwerp u aan Hem, wakende over uw ziel en mond en gedachten en hart! Voorwaar, de Geest Gods onderzoekt u. Wees verstandig, en besef waaraan u moet werken. De Geest Gods zal het u laten zien; sta er open voor!

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem “of haar” tot zonde.
En Jakobus 5, vers 15  En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem “of haar” oprichten. En als hij “of zij” zonden heeft gedaan, zal hem “of haar” vergiffenis geschonken worden.    

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.
Wees een zegen! Wees een levende steen; laat u gebruiken voor Zijn glorie en eer. U bent een kostbare hoeksteen!

1 Petrus 2, vers 6 tot en met 10  Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
En 1 Petrus 4, vers 10  Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij “of zij” ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn woorden.
Deel uw getuigenis tot opbouw van velen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com