DutchVideo 2022

Laat u voorbereiden voor Zijn komst

Op een vergelijkbare manier, weten de echte gelovigen in hun geest en ziel en verstand en hart dat de Opname nabij is.

Gepubliceerd op 14 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Genesis 5, vers 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
En Hebreeën 11, vers 5 tot en met 7 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.

Voorwaar, hoort u wel wat hier gezegd word?
Overdenk deze boodschap.

Hebreeën 10, vers 36 tot en met 39 Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.
En 2 Koningen 2, vers 5 Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil.

Voorwaar, ik wil het nog een keer zeggen, wees klaar voor de Opname!

2 Koningen 2, vers 16 en 17 En zij zeiden tot hem: Zie toch, er zijn onder uw knechten vijftig kloeke mannen; laat hen toch uw heer gaan zoeken, of niet misschien de Geest des Heren hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft neergeworpen. Maar hij zeide: Zendt ze niet. Doch, toen zij bij hem aandrongen tot schamens toe, zeide hij: Zendt ze dan maar. Zij zonden dan vijftig man, en dezen zochten drie dagen lang, maar vonden hem niet.

Voorwaar, zoals Elia in de Hemel opgenomen werd, werd Henoch ook getransformeerd toen hij werd meegenomen.
Voorwaar, de dienaren van Elia zoals u hoort waren bewust van de rol van de Heilige Geest van de Heer bij het wegnemen van Elia.

Voorwaar, voorwaar, spits uw oren!
Op een vergelijkbare manier, weten de echte gelovigen in hun geest en ziel en verstand en hart dat de Opname nabij is. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ondervond ook de transformatie die echter overéén kwam met die van Henoch en Elia, alleen Zijn timing was anders. Hij manifesteerde zich toen Hij uit de dood opstond. Hij herrees met een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam. Net als Henoch en Elia, wisten de gelovigen, de apostelen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Zijn Opname.

Lucas 24, vers 50 en 51 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.
En Marcus 16, vers 19 De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus had bij Zijn komst in de Hemel geen verdere transformatie nodig.

Handelingen 1, vers 10 en 11 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Voorwaar, de komende Opname is voor de ongevaccineerde gelovigen, die op de Here hebben vertrouwd en niet op de vaccinaties.
Zij, die de Vader en de Koning der koningen hebben behaagd en die zich aan Zijn wil hebben onderworpen en dit houdt dus ook in dat men geen roddelaar of kwaadspreker is, mogen uitkijken naar Zijn komst.

Openbaring 3, vers 10 tot en met 12 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

En tot slot,

1 Thessalonicenzen 5, vers 4 Maar gij, broeders “en zusters”, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.

Voorwaar, wees waakzaam!
Waarom? Want als u blijvend waakzaam bent, verlangt uw hart naar Zijn komst en gaat u zich voorbereiden voor Zijn komst. Ik zeg u, u moet nu echt gereed zijn!

Mattheüs 24, vers 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.
En 1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com