DutchVideo 2012

Laat u niet zoet houden door de honing van de kerk

Boodschap van God via Zijn bode engel, aan Benjamin doorgegeven, een eenvoudige Profeet van God. Een boodschap voor de leidslieden, zoethouders, de vruchtelozen en zij die oordelen!

Gepubliceerd op 17 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

honing van de kerken

Volledige weergave:

Hallo! Op 17 juni 2012 heeft Benjamin deze woorden gekregen van de bode engel Gods.

Shalom Benjamin, ziener Gods! Ik ben de bode engel Gods.

Johannes de Doper predikte dit al…

Mattheüs 3, vers 10  Luistert u daar?… Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Bent u daar nog? Heeft u liever de honing, waar u van geniet vanuit vele kerken, die u willen zoet houden?

Want anders loopt hun kerk leeg en hun inkomsten.

Deuteronomium 22, vers 10  Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen.

Wat betreft de goede vruchten, die u voorbrengt:

Mattheüs 25, vers 35 tot 41  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

De bode engel sprak verder…

Laat u ook geen leidslieden noemen, want Eén is uw Leidsman: de Christus!

Ben ik duidelijk genoeg? zei de bode engel.

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Heilig is de Here, daarom krijgt u dit woord:

Psalm 101, vers 6 tot en met 8  God is een Rechtvaardige!… Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.

Psalm 119, vers 75  Ik weet, o HERE, dat uw oordelen gerechtigheid zijn, en dat Gij in trouw mij hebt verdrukt.

Romeinen 12, vers 9 tot 14  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.

Pas op!

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden.

Mattheüs 24, vers 43  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

Lukas 17, vers 24  Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag.

Mattheüs 25, vers 31 tot 35  Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand… Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.

Spreuken 8, vers 19  Mijn vrucht is meer waard dan goud.

Overdenk dit woord, wat tot u daar gesproken is door de bode engel Gods!

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com