DutchVideo 2021

Laat u niet verontreinigen door satan!

Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. Efez. 4:7-8

Gepubliceerd op 11 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw God:
Heiligt u en wees Mij heilig want Ik ben heilig, kadosh; verontreinigt u zelf niet.

Johannes 15, vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Voorwaar, Ik ben de Here.

Leviticus 20, vers 7 en 8 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u heilig.
En vers 23 Wandelt niet naar de inzettingen van het volk, dat Ik voor u uit verdrijf: want al deze dingen hebben zij gedaan, zodat Ik een afschuw van hen gekregen heb.

Voorwaar, Ik ben de Here, uw God, die u hebt afgezonderd.
Maak dan scheiding tussen rein en onrein, goed en kwaad.

1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar, wees niet een schijnheiliger!
Uw lichaam is niet eigendom van u zelf maar van God.

1 Korintiërs 7, vers 17 Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem “ of haar” toebedeeld heeft, “zo spreekt de Here”, zo, als God hem “of haar” geroepen heeft. Tot zover.
En vers 19 Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wèl het houden van Gods geboden.
En vers 23 Weest geen slaven van mensen.

Voor uw belang, scheid u zelf af van wat uw lichaam kapot wil maken.
Wat uit de wereld komt, is niet uit God.

Titus 1, vers 15 en 16 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Voorwaar,

Efeziërs 5, vers 7 en 8 Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.

Voorwaar, laat de Heilige Geest Gods u duidelijk maken door deze boodschap héén dat u niet onverstandig alles moet accepteren wat uw lichaam wil verontreinigen en kapot wil maken.
Voorwaar, in de vaccine zit gif dat schade brengt aan uw hart, bloed vaten, organen, en hersenen, onder andere. Laat u niet verontreinigen door satan!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com