DutchVideo 2023

Laat u niet verder misleiden door de afgodendienaars en alle leugenaars!

Zo spreekt de enige alziende God van Abraham, Izaäk en Jacob: Buiten Mij is er geen andere levende, Almachtige God!

Gepubliceerd op 13 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Afghanistan, India, Indonesië, Turkije, Syrië, en andere landen; zo spreekt de enige alziende God van Abraham, Izaäk en Jacob:
Buiten Mij is er geen andere levende, Almachtige God! Voorwaar,

Openbaring 22, vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 16 Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH,” Jezus “Christus”, heb mijn “bode” engel gezonden, om ulieden dit “wat Ik tot u gesproken heb” te betuigen…tot zover. En lees erbij:  Ik ben de wortel en het geslacht van David, de “enige kadosh, heilige” blinkende morgenster.

Voorwaar, laat satan niet in uw schoenen lopen en u verder misleiden door het achternalopen van de satan, en de afgodendienaars en alle leugenaars.

Baruch 6, vers 2 tot en met 73 Om de zonden, die gij tegen God hebt bedreven, wordt gij door Nabukodonosor, den koning der Babyloniërs, in ballingschap naar Babel gebracht. En wanneer ge in Babel zijt aangekomen, zult ge daar vele jaren en lange tijd verblijven, gedurende zeven geslachten; maar dan breng Ik u vandaar in vrede terug. Nu zult ge in Babel zilveren, gouden en houten goden aanschouwen, die op de schouders worden rondgedragen, en die de heidenen vrees aanjagen. Zorgt er dan voor, dat ge die onbesnedenen niet navolgt, en dat ook gij ze niet vreest, wanneer ge ziet, hoe de drommen, die hen vooruitgaan en volgen, hen aanbidden. Neen, ge moet bij uzelve zeggen: U moet men aanbidden, o Heer! Want mijn engel is in uw midden, die het op u wreken zal. Want hun tong is door een werkman glad gepolijst, en al zijn ze met goud en zilver overtrokken, ze blijven een leugen, en kunnen niet spreken. Als voor een pronkerig meisje neemt men goud, om er kronen van te maken voor de hoofden van hun goden; zo de priesters tenminste hun goden niet van het goud en zilver beroven, en het voor zichzelf behouden, of er de hoeren van geven in de bordelen. Dan trekken zij die zilveren, gouden en houten goden als mensen mooie kleren aan; maar daardoor zijn ze nog niet bestand tegen roest en mot. En al zijn ze in purper gestoken, toch moeten ze hun gezicht laten wassen van het stof van de tempel, dat er vingerdik op ligt. Dan heeft hij nog een schepter als een plattelandsrechter, die niet eens kan doden, die zich tegen hem vergrijpt. Ook draagt hij in zijn rechterhand een zwaard en een bijl, maar hij kan zich tegen vijand noch rovers verweren. Zo is het duidelijk, dat ze geen goden zijn; vreest ze dus niet!
Zoals een schotel iemand nergens toe dient, als hij stuk is, zo is het ook met hun goden gesteld. Wanneer ze in hun tempels staan, raken hun ogen vol stof, opgejaagd door de voeten van hen die binnenkomen; en zoals men voor iemand, die majesteitsschennis bedreef en ter dood is veroordeeld, aan alle kanten de gevangenis afsluit, zo sluiten de priesters ze in hun tempels op achter deuren, sloten en balken, opdat ze niet door rovers worden gestolen. Dan steken ze veel licht voor hen aan, ofschoon niemand hunner kan zien. Ze lijken op balken in de tempel, wier hart wordt weggevreten, zoals men dat zegt; ze merken niet eens, wanneer ze met kleren en al door wormen uit de aarde worden weggeknaagd. Hun gezicht wordt zwart van de rook in de tempel; op hun lijf en hun hoofd fladderen vleermuizen, zwaluwen en andere vogels; ook de katten springen er op. Zo kunt ge zien, dat ze geen goden zijn; vreest ze dus niet!
Wanneer men de roest niet wegpoetst van het goud, waarmee ze zijn opgesmukt, dan blinken ze niet; ze voelen het niet eens, wanneer ze worden gegoten. En ofschoon ze geen levensadem hebben, worden ze voor de duurste prijs gekocht. Ze hebben geen voeten, en moeten op de schouders worden gedragen; zo laten zij de mensen hun nietigheid zien; maar ook die ze dienen, moeten zich schamen. En wanneer er dan een op de grond valt, kan hij uit zichzelf niet meer opstaan; wanneer iemand hem overeind heeft gezet, beweegt hij zich niet; wanneer hij scheef staat, komt hij niet recht. Neen, als aan doden zet men hun offergaven voor; hun priesters verkopen hun offers voor eigen gewin, of de vrouwen pekelen ze in, zonder er iets aan de armen en behoeftigen van te geven; en vrouwen in maandstonden en bij bevalling raken ze aan. Zo weet ge, dat ze geen goden zijn; vreest ze dus niet!
Hoe kan men ze dan nog goden noemen? Vrouwen zetten die zilveren, gouden en houten goden spijzen voor; de priesters lopen in hun tempels rond met gescheurde kleren geschoren hoofden en baarden, het hoofd onbedekt, en huilen en gillen voor hun goden, zoals men dat doet bij een dodenmaal; de priesters nemen hun de kleren af, en kleden daarmee hun vrouwen en kinderen. Of ze van iemand kwaad of goed ondervinden, ze zijn niet in staat, het te vergelden. Ze kunnen een koning aanstellen noch afzetten; evenmin kunnen ze rijkdom schenken of geld. Wanneer iemand hun een gelofte doet, die hij niet houdt, kunnen ze niet straffen. Ze redden geen mens van de dood, en bevrijden geen zwakke uit de macht van den sterke. Een blinde geven ze het gezicht niet terug; die in nood verkeert, helpen ze niet. Over een weduwe weten ze zich niet te ontfermen, voor een wees niet te zorgen. Neen, ze lijken op steenklompen uit de bergen, die houten, vergulde en verzilverde maaksels; en die ze dienen, moeten zich schamen. Hoe kan men dan menen en zeggen, dat ze goden zijn?
De Chaldeën zelf onteren ze. Want wanneer ze een stomme zien, die niet kan spreken, dan halen ze Bel, en vragen hem, dat hij den stomme laat spreken, alsof hij iets kon verstaan. En ofschoon ze het tegendeel weten, houden zij er toch niet mee op, omdat ze te dom zijn. De vrouwen zitten, met strikken omhangen, langs de wegen, zemelen te branden. Zo dikwijls dan een van haar door een voorbijganger is meegenomen, en gemeenschap met hem heeft gehad, hoont ze haar buurvrouw, omdat die dezelfde eer nog niet heeft genoten, en haar strikken nog niet zijn verscheurd. Leugen is al wat er voor hen gebeurt. Hoe kan men dan menen en zeggen, dat ze goden zijn?
Ze worden door werklui en goudsmeden gemaakt, en kunnen niets anders worden, dan de werklieden er van willen maken. Welnu, die ze maken, worden niet oud; hoe zou het dan anders gaan met hun maaksel? Zo laten ze hun nageslacht enkel ontgoocheling achter, en smaad. Want als er oorlog of onheil over hen losbarst, beraadslagen de priesters onder elkander, waar zich met hen te verschuilen. Hoe is het dan mogelijk, dat men niet inziet, dat ze geen goden kunnen zijn, daar ze zichzelf niet kunnen redden uit oorlog en onheil?
Maar tenslotte zal men erkennen, dat die houten, vergulde en verzilverde maaksels leugen zijn; alle volken en koningen zal het duidelijk worden, dat ze geen goden zijn, maar enkel maaksel van mensenhanden, en dat men bij hen geen goddelijke daden moet zoeken. Wie wil dan nog een bewijs, dat ze geen goden zijn? Ze stellen over een land geen koning aan, noch kunnen ze de mensen een heerser geven. Ze zijn niet in staat, hun recht te verschaffen, noch hen voor onrecht te hoeden. Ze lijken op kraaien tussen hemel en aarde. Want als er brand uitbreekt in de tempel van die houten, vergulde en verzilverde goden, dan slaan wel de priesters op de vlucht en worden gered, maar zelf branden ze als balken middendoor. Ook koningen en vijanden kunnen ze geen weerstand bieden. Hoe kan men dan aannemen of denken, dat zij goden zijn! Ook voor dieven en rovers zijn die houten, verzilverde en vergulde goden niet veilig. Die zijn hun de baas, stelen het goud en het zilver, en gaan aan de haal met de kleren, waarmee ze bekleed zijn, zonder dat ze zich kunnen verdedigen. Daarom is een koning die zijn macht kan tonen, of nuttig huisraad waarvan de eigenaar zich kan bedienen, er beter aan toe dan die valse goden; of een huisdeur, die wat binnen is beveiligt, er beter aan toe dan die valse goden; of een houten zuil in het koninklijk paleis er beter aan toe dan die valse goden.
De zon, de maan en de sterren, hoe mooi zij ook glanzen, moeten gehoorzamen en op hun post blijven staan tot nut van de mensen. Ook de bliksem is mooi, als hij flikkert; ook de wind, die over alle landen waait. En als God de wolken gebiedt, over heel de aarde te trekken, dan volbrengen zij het bevel; ook het vuur, van boven gezonden om bergen en wouden te verteren, volbrengt het bevel. Maar die maaksels evenaren hen in schoonheid noch kracht. Daarom mag men denken noch zeggen, dat ze goden zijn; want ze hebben geen macht om te richten, of goed te doen aan de mensen. Zo weet ge, dat ze geen goden zijn; vreest ze dus niet!
De koningen kunnen zij vloeken noch zegenen; de volkeren geen tekens geven aan de hemel, niet eens stralen als de zon, of glans verspreiden als de maan. De dieren zijn er beter aan toe; die kunnen naar een schuilplaats vluchten, en zichzelf tenminste nog redden. Zo is het onder ieder opzicht klaar, dat ze geen goden zijn; vreest ze dus niet!
Die houten, vergulde en verzilverde goden beveiligen evenmin als een vogelverschrikker op een veld met komkommers, of een doornhaag om een tuin, waarop alle vogels gaan zitten. Ook gelijken hun houten, vergulde en verzilverde goden op lijken, die men in de duisternis werpt; aan het purper en lijnwaad 8, dat op hen ligt te rotten, kan men erkennen, dat ze geen goden zijn; tenslotte worden zij zelf weggevreten, en worden een schande voor het land. De rechtvaardige, die geen goden bezit, is er dus beter aan toe; want hij blijft van schande bevrijd!

Voorwaar, mijn naam is Bereach, en ben een bode engel Gods.
Bekeer u, en neem afstand van de satan aanbidders; de katholieke kerk!

Exodus 23, vers 24 Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen.
En Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Dit betekent dus dat alles tot de Vader gebracht wordt, en wel via Hem, Yeshua HaMashiach alleen!
Dus zeg maar vaarwel tegen Maria, onder andere, en tegen de overige valse goden en heiligen.

Johannes 10, vers 26 tot en met 30 Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, wie zich niet bekeerd en zijn knieën niet gaat buigen in nederigheid voor de volle waarheid zal in de poel des vuurs geworpen worden, tezamen met Rome met zijn zogenaamde heiligen.

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden…tot zover.
En Johannes 14, vers 14 en 15 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Overdenk deze boodschap grondig, en kies voor hemel of hel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com