DutchVideo 2023

Laat u niet verblinden

Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen.

Gepubliceerd op 27 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here: satan heeft velen verblind!

Jeremia 18, vers 18 Toen zeiden zij, “zij die verblinden in satan”: Komt, laat ons plannen tegen Jeremia beramen “en kwaadspreken”…tot zover. En lees verder vanaf: Komt, laat ons hem treffen door middel van de tong en laten wij niet luisteren naar één van zijn woorden.
En vers 20 Zal goed met kwaad vergolden worden?…tot zover. En lees verder vanaf: Gedenk, “hoe ik voor U zo vaak in mijn gebeden voor u gepleit heb” hoe ik vóór U “in liefde” gestaan heb om te hunnen gunste te spreken, om uw gramschap van hen af te keren.
En Jeremia 20, vers 7 en 8 lees vanaf: Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij. Want telkens wanneer ik spreek “namens de Heer”, moet ik het uitschreeuwen, van geweld “door hun liefdeloosheid en haat” en onderdrukking “het” (uit)roepen…tot zover.
En vers 9 en 10 Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet “meer” denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als “een” brandend vuur, “ik was” opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb “vaak” gehoord het gemompel van velen – schrik van rondom! En lees verder vanaf: Alle lieden “haters” met wie ik “ooit” bevriend ben “geweest”, loeren op mijn val: wellicht zal hij zich laten verlokken “door satan” zodat wij hem overmogen en wraak op hem kunnen nemen.
En vers 11 en 12 Maar de Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” is “altijd” met mij als een geweldig held; “Hij is meer dan overwinnaar; een pech voor satan,” daarom zullen “de ondeugdelijken,” mijn vervolgers “zelf” struikelen “en voor eeuwig verloren gaan in de hel” en niets vermogen; zij staan “eerst voor God” ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad. Ja, de Here “JHWH” der heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart “en wandel” doorziet; ik zal uw wraak op hen zien, want op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld.

Voorwaar,

Jeremia 20, vers 13 Zingt de Here, looft de Here, want Hij bevrijdt het leven van de arme uit de macht “van satan” der boosdoeners.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar,

Hebreeën 4, vers 12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.
En Romeinen 12, vers 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.
En vers 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En vers 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Voorwaar,

Romeinen 14, vers 10 tot en met 13 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Voorwaar, u mag ook nimmer deel nemen aan het heilige Avondmaal indien u het niet eerst goed heeft gemaakt en elkander aanvaard en vergeven hebt, anders zondigt u tegen de Heilige Geest Gods.

1 Korintiërs 15, vers 33 en 34 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
En 1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

En tenslotte is dit;
Jeremia heeft ook veel meegemaakt en vertoont vele overeenkomsten met de eindtijdprofeten Benjamin en Theresa Cousijnsen.
Voorwaar, overdenk deze boodschap Gods!

Jeremia 6, vers 10 Tot wie moet ik spreken en betuigen, dat zij horen? Zie, hun oor is onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie, het woord des Heren is hun tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com