DutchVideo 2020

Laat u niet opslokken door de technologie

Waarschuwende boodschap Gods: Velen hebben meer tijd voor de wereld en haar technologie, dan voor hun Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Laat in uw wandel en denken zien, wie méér is voor u: de technologie, onder andere, of God!

Gepubliceerd op 19 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 juni 2020 bracht de bode engel de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar!
In opdracht van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de almachtige Koning, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde, mag ik u deze boodschap overbrengen vanuit het Kadosh, Heilige der Heiligen.

Voorwaar, de technologie neemt met de dag meer en meer toe.
En vele zielen hebben daar meer tijd voor dan voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Voorwaar, velen hebben zich meer overgegeven aan de wereld dan aan God!

Efeziërs 4, vers 20 tot en met 24  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Voorwaar, neem dit aan.
Laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer worden in uw leven als kind van de Allerhoogste! Zoek Zijn Koninkrijk en gerechtigheid! Want wie gaat nu in tegen zijn of haar Abba, Vader? De wereld, vol overheden en machten en wereldbeheersers van de duisternis, gaat in tegen wat God van u verwacht. Laat u niet opslokken!

Efeziërs 6, vers 14 tot en met 20  Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

En Filippenzen 1, vers 6  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Voorwaar, wees kadosh, heilig, en geestelijk sterk, en laat u niet scheiden van uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, maak uiteindelijk tijd voor uw liefhebbende Abba, Vader, die ook tijd maakt voor u! Zoek naar positieve oplossingen, en wees opbouwend naar uzelf en anderen toe. Laat in uw wandel en denken zien, wie méér is voor u: de technologie, onder andere, of God!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com