DutchVideo 2017

Laat u niet misleiden door valse profeten!

30-08-2017  Aan de vele misleiders, de valse profeten, die velen meetrekken in de valse leugens. Laat u niet misleiden door profeten, die ontkennen dat God kwam om u te redden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord doorgegeven door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, de Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob: 

Job 31, vers 19  Als ik een zwerver zag die geen kleren had, een verschoppeling die zich met niets kon bedekken…
En vers 25  Heb ik mij verheugd over mijn vermogen, omdat ik eigenhandig zoveel had verworven…

Voorwaar, Ik ben Kadosh, Heilig!
En gij hebt Mij vervloekt, zowel vanaf Mijn geboorte op de Aarde tot en met dat Ik, JHWH, de Zoon van God, heenging.

Job 31, vers 37  Ik kan van al mijn gangen rekenschap afleggen, fier als een vorst treed ik hem tegemoet.
En Job 32, vers 10  Daarom zeg ik: luister naar mij, nu zal ook ik mijn mening geven.

Voorwaar, voorwaar, Ik de Here heb uw overtredingen gezien, en weet de reden van uw vijandschap tegen de waarheid!

Job 33, vers 11 tot en met 14  “Hij sluit mijn voeten in het blok, hij bewaakt me waar ik ga of sta.” Maar je hebt ongelijk, ik zeg je: God is de meerdere van de mens. Waarom beschuldig je hem, zeg je: “Hij antwoordt niet, als iemand tot hem spreekt”? God antwoordt wel, op meer dan één manier, alleen merkt de mens het niet op.

Uw vlees en ziel stinken en slinken weg, en gij nadert de dood…
en geen engel Gods zal uw onschuld te kennen geven. En Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, zal u niet redden en willen kennen, gij grote misleider en valse profeet, die velen meetrekt in de leugens van de duisternis. Voorwaar, Ik leef en Mijn woorden zijn waar! Laat u niet misleiden, door te geloven dat Ik niet gekomen ben om u te redden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Job 33, vers 25  Dan krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd.
En vers 28 tot en met 30  “Hij redde mij van de val in de afgrond, opdat ik zal leven en van het licht genieten.” Zie, dit alles doet God, tot twee-, driemaal toe doet hij dit voor de mens: hij haalt hem weg van de afgrond en het licht van het leven omstraalt hem.

Voorwaar, bekeer u van uw zonden en buig uw weg recht, of Hij zal ook met u afrekenen!
Hij wil u behoeden voor sprekers, die beweren dat God niet bestaat.

Kolossenzen 2, vers 4 tot en met 7  Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
En vers 8 tot en met 15  Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Voorwaar, en deze woorden zijn waar.
En wanneer gij voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal verschijnen, zult gij in Zijn heerlijkheid verschijnen, als gij in Hem gelooft en u niet hebt laten misleiden. Mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

De geest van de antichrist spreekt vele leugens over de levende God, zoals bij de Filipijnen en India en Indonesië en Amerika en Rusland en vele, vele andere landen.
Gij zijt gewaarschuwd! Want de satan spreekt de zielen aan, om te misleiden en Gods Woord te ontkrachten en te verdraaien. Doe de wapenrusting Gods aan, om stand te houden in de laatste dagen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com