DutchVideo 2015

Laat u niet misleiden door hun charmes!

Boodschap God: Met onder meer verwijzingen naar andere boodschappen, over de antichrist Obama en zijn valse profeet en wegbereider, Paus Franciscus. Noot: Verbaast u niet, dat juist in deze dagen een eenvoudige en geen hoogopgeleide geleerde tot u spreekt, maar dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Benjamin, tot u spreekt, via Zijn geliefde eindtijdprofeet, waar veel over gesproken wordt!

Gepubliceerd op 23 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

satanic signs and pope Francis - Illuminati

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, op 23 september 2015 overgebracht door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, de valse profeet, die door de Illuminati gekozen is, paus Franciscus, en de antichrist Barack Obama, verklaren – tegen Gods heilige Geschriften in – het tegennatuurlijke als heilig!
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen bracht u reeds op 18 januari 2013 de boodschap, met de titel: ‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’ Voorwaar, ook had de antichrist Barack Obama een persoon gezonden, een jongedame genaamd Liezel, die overgenomen was om de kerk Ruach, Gods heilige kerk, te vernietigen! Meer hierover kunt gij horen en zien in de boodschap van 12 september 2015, met de titel: ‘Ontmaskering van satan Barack Hussein Obama en Paus Franciscus!’ Voorwaar, mijn naam is Ruebeach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar!
Laat u niet misleiden door de charmes en schijnheilige vertoning door een overgenomen wegbereider van de antichrist, die vele tienduizenden betovert met zijn magie en eigen heilige leugens, die de waarheid Gods tegenspreken, zoals beschreven is in de Bijbel! Voorwaar, en op 9 juli 2015 werd u ook de boodschap gebracht, met de titel: ‘Alleen de Waarheid maakt vrij van het tegennatuurlijke!’ In de satan zit altijd het tegennatuurlijke. En hij keert zich altijd tegen God met leugens en misleiding, en gebruikt ook zijn valse profeet en wegbereider, paus Franciscus!

Mattheüs 3, vers 1 tot en met 3  In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de Profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

Verbaast u niet, dat juist in deze dagen een eenvoudige en geen hoogopgeleide geleerde tot u spreekt!
Maar dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Benjamin, tot u spreekt via Zijn geliefde eindtijdprofeet, waar veel over gesproken wordt.

Johannes 3, vers 33 en 34  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com