DutchVideo 2016

Laat u niet meer onderdrukken!

Boodschap Gods: Ontmoediging en zwakte kunt u zien als wapens, die satan tegen u gebruikt! Neem terug wat u ontnomen is en stamp op de duisternis, in Gods kracht en macht! Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 16 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

John 10, verse 10 edited

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 16 maart 2016 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Voorwaar!
Velen hebben de oren dichtgestopt en zijn verblind door satan, en hebben zich door hem leugens en onwetendheid laten opleggen, en de autoriteit in Christus door de grootste dief laten wegnemen, zowel de wapenrusting Gods en vreugde. Wilt u een bevestiging? Onderzoekt u eens. Bent u tevreden?

Johannes 12, vers 40  Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Voorwaar, JHWH was duidelijk genoeg, en zei dus dat Hij gekomen is om u overvloed te geven.
Ook de satan is gekomen om u overvloed te geven, en te roven!

Romeinen 3, vers 10 tot en met 20  Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.

Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voelt u zich zwak, of zit u in moeilijke omstandigheden, of bent u onwetende?
Ontmoediging en zwakte kunt u zien als wapens, die de satan tegen u gebruikt!

2 Korinthiërs 12, vers 9 en 10  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
En 2 Korinthiërs 13, vers 5 en 6  Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.

En Kolossenzen 1, vers 27 en 28  Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Voorwaar, zegt: “Powerrr!”
“Ik breek uit in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, JHWH, en sta in de autoriteit van Yeshua HaMashiach, die alles wat mij ontnomen is, terugneemt van satan! Ik ben Gods warrior en laat mij niet meer onderdrukken. Ik stamp op de duisternis, en al de demonen en satan, en ik ben sterk in Gods kracht en macht, en bedekt door Zijn Bloed, en gekocht en vrij van verblinding en onwetendheid en zonde, en ben betaald met het kostbare, dierbare Bloed van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Amen!”

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com