DutchVideo 2015

Laat u bekleden met Zijn Heiligheid!

Boodschap Gods: Bedek u onder het reinigend, kostbaar, wonderbaar Bloed van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, de Zoon van God. Strek uw handen uit, omhoog, en prijs Hem, uw Rabboeni, uw Heer, JHWH, El Elohím, Adonai!

Gepubliceerd op 29 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

be holy for God is holy

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Blesdias, en ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.

Strek uw handen uit, omhoog, en prijs Hem, uw Rabboeni, uw Heer, JHWH, El Elohím, Adonai!

Markus 12, vers 30 vanaf: en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.
En vers 31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

Kadosh, heilig is de Here der heren, Koning der koningen!
Noch heden en noch toekomst, en noch enig schepsel of kracht, kan Mij scheiden. Zeg: “Halleluja!” Werpt u nederig neder op uw knieën, want Hij is kadosh, heilig, en heeft zich bekleed met heiligheid, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hosanna voor de Koning! Voorwaar, aanbid Hem oprecht en in zuiverheid! 

Exodus 20, vers 7  Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

En Deuteronomium 27, vers 21  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: Amen.
En vers 24 tot en met 25  Vervloekt is hij, die in het geheim zijn naaste doodt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te vergieten. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.
Bedek u onder het reinigende, kostbaar, wonderbaar Bloed van Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God!

Romeinen 10, vers 13, 14 en 15  Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

En 2 Timotheüs 4, vers 2 en 3  Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen.

Voorwaar, Hij zal u zegenen in uw wandel en standvastigheid.
Kadosh, Adonai, Elohím, Tz’va’ot Asher hayah V’hoveh v’yavo!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com