DutchVideo 2022

Laat niets aanstotelijks u wegtrekken van God!

Open uw geest voor deze boodschap en zie deze waarheid onder ogen en word hervormt in uw denken en wandel, en bekeer u.

Gepubliceerd op 12 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Deze boodschap wordt gebracht door de bode engel Gods namens de Almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en wonderbare Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Nazireeër, de Almachtige, en de Koning der koningen.

Voorwaar,

Efeziërs 1, vers 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Voorwaar, onderzoek u eens of u wel kadosh, heilig en onberispelijk bent en zuiver voor Zijn aangezicht.

Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar, laat niets aanstotelijks, uw vleselijke begeerten die ingaan tegen de Geest, u verontreinigen.

Galaten 5, vers 16 tot en met 18 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Voorwaar, het is best wel duidelijk welke werken niet voldoen aan het begeren van de Geest.

Galaten 5, vers 13 Want gij zijt geroepen, broeders “en zusters”, om vrij te zijn “van roddel en haat, o.a., de werken van het vlees”; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding “voor het kwade uit satan,” voor het vlees…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Open uw geest voor deze boodschap en zie deze waarheid onder ogen en word hervormt in uw denken en wandel, en bekeer u.

Galaten 6, vers 4 Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.
En vers 8 en 9 Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Laten wij “die in Christus zijn” niet moede worden goed te doen “wat vanuit de Geest komt, niet wat vanuit het beest komt”…tot zover.

Voorwaar,

Efeziërs 1, vers 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.
En vers 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte.
En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 22 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten.

En tot slot,

Efeziërs 5, vers 10 En toetst wat de Here welbehagelijk is.
En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com