DutchVideo 2017

Laat je vormen en vertrouw op Gods leiderschap en die van je partner

Voorwaar, zo spreekt de Here: Jouw karakter als Christen wordt telkens meer zichtbaar, wanneer jij er van harte voor kiest mee te werken en… Lees of beluister de volledige boodschap Gods. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

beloved

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 juni 2017 bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Profeet Benjamin, ik heb een vraag:
Als dit een interview is, en ik zou je vragen, wie er heel kostbaar is voor je?
“Dan is dit mijn antwoord”, zei Benjamin:

Mattheüs 22, vers 37 tot en met 39  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

“En wie is voor jou kostbaar, Rafaël?”
Net als jij: JHWH, El Elohím, Adonai, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen en Rafaëla zijn kostbaar voor mij.

Spreuken 31, vers 11 tot en met 12  Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.
Vers 15  Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel.
Vers 17  Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen.
Vers 21  Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed.
En vers 25 tot en met 28  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar.
En vers 31  Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten!

Benjamin zei, “Zoals jij van haar houdt, zo hou ik van Theresa”. 

Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen.

Profeet Benjamin, 

Jesaja 28, vers 26  En zijn God onderricht hem over de juiste wijze en onderwijst hem.
Jesaja 30, vers 18  Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
En vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Voorwaar, men zou het volgende moeten weten, om een huwelijk goed en soepel te laten verlopen. 

1 Korinthiërs 11, vers 3  Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.

Voorwaar, het feit dat de man het hoofd is, betekent niet dat de vrouw dan niets te zeggen heeft, hoor! 

Spreuken 31, vers 26  Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.

Voorwaar, hierin wordt gezegd: Met wijsheid opent zij haar mond.
Dit betekent dat ze een steun voor haar man moet zijn, en zij doet hem goed. De man blijft de verantwoordelijke voor God! Weet je wat de Heer ook zegt? Dat de vrouwen vaak aarzelen, om het leiderschap van een man te volgen, bang voor wat er kan gebeuren, wanneer de mannen de dingen op hun manier doen in plaats van op hun eigen manier.

Voorwaar, zo spreekt de Here:
Jouw karakter als Christen wordt telkens meer zichtbaar, wanneer jij er van harte voor kiest mee te werken en je te voegen en te onderwerpen, en je man te eren en hem te volgen, tot glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.
En Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
En Spreuken 4, vers 23 tot en met 27  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
En Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com