DutchVideo 2019

Laat je niet wegroven uit Gods handen!

Velen zouden hun leven inzetten voor de Here, maar zijn nu een kind van de wereld geworden. Hoewel de Here zo vele tekenen voor deze schapen gedaan had, en gesproken had via de boodschappen Gods, lieten zij hun hart verharden en zijn hun ogen blind geworden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 27 juni 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de almachtige Naam van de Koning der koningen, de God van al wat leeft, uw Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 24, vers 37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En Mattheüs 23, vers 12 en 13  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
En vers 20 tot en met 22  Wie dus gezworen heeft bij het altaar, zweert daarbij en bij alles, wat erop ligt. En wie gezworen heeft bij de tempel, zweert daarbij en bij Hem, die erin woont. En wie gezworen heeft bij de hemel, zweert bij de troon Gods en bij Hem, die daarop gezeten is.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël.

Zo zijn er schapen, die zich lieten dopen en de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet meer toebehoren,
zoals Lydia en Virginia, vanwege dat zij zich lieten wegroven door satan, en als de schriftgeleerden en Farizeeën denken en wandelen.

Mattheüs 23, vers 28 en 29  Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen.

En Johannes 10, vers 26 en 27  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Voorwaar, velen zouden hun leven inzetten voor de Here.
Maar gij hebt u laten wegroven uit de handen Gods, en zijt nu een kind van de wereld! Hoewel de Here zo vele tekenen voor deze schapen gedaan had, en gesproken had via de boodschappen Gods, lieten zij hun hart verharden en zijn hun ogen blind geworden.

Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Wie Gods ware Profeet haat, haat God, door wie hij gezonden werd, die na 16 jaar uit coma kwam, om de wereld te waarschuwen!
Voorwaar,

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Wie niet naar de Here wil horen, gaat voor eeuwig verloren, omdat men zich niet bekeert.
Ze volgen nu de satan, die in de wereld is!

Openbaring 22, vers 19 en 20  En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Amen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Psalm 95, vers 6 en 7  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com