DutchVideo 2017

Laat Hem op nummer 1 staan in uw leven!

Voorwaar, hou u vast aan Hem, uw Heer. Laat Hem op nummer 1 staan. Licht en donker gaat niet samen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2017 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wees niet bezorgd!
Hij zag je verdriet en strijd. Wees maar stil en niet verdrietig.

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

En Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here.
En Psalm 5, vers 7 en 8  Gij richt te gronde de leugensprekers, de Here verafschuwt de man, “maar ook de vrouw”, van bloed en bedrog. Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U.
En Psalm 7, vers 18  Ik zal de Here loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des Heren, des Allerhoogsten, psalmzingen.

Voorwaar, verheugt u in Hem, die u sterkt, al richt men brandende pijlen op u!
De Heer kent u en is uw schild, en is bij u, en kent uw hart en nieren. En Zijn liefde is onvoorwaardelijk!

Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
En Psalm 16, vers 7 tot en met 11  Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Psalm 17, vers 3 tot en met 6  Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. Wat betreft daden van mensen, naar het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar; mijn treden hielden uw spoor, mijn schreden wankelden niet. Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt; neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

U leeft in de eindtijd!
En bij velen is de glans verdwenen en is het duister geworden, en zijn ze goddeloos afgeweken van God, zoals uw partner. Maar u bent getrouw en zal de Here nimmer verlaten.

Psalm 18, vers 29 tot en met 33  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt.
En vers 36  Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.

Voorwaar, prijs uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Psalm 25, vers 1  Tot U, Here, hef ik mijn ziel op.
En vers 3 tot en met 5  Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.

Voorwaar, hou u vast aan Hem, uw Heer.
Laat Hem op nummer 1 staan in uw leven! Licht en donker gaat niet samen. Zijn glans zal op uw gezicht zijn.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com