DutchVideo 2020

Laat Gods woorden diep in uw hart terechtkomen

Boodschap Gods: Laat Gods zekerheid en Zijn woorden diep in uw hart terechtkomen, en Zijn goedheid en liefde en hoop en genade en vreugde en overwinning.

Gepubliceerd op 27 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 27 mei 2020 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun smeking.
Voorwaar, mijn naam is Alimach, en ben een bode engel Gods.

Verneder u met een bewogen hart en ziel van overgave, en zoek Zijn gunst en genade met gebed.
Voorwaar,

Prediker 5, vers 1 tot en met 6  Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden. Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen. Het is beter, dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet inlost. Geef uw mond geen gelegenheid om u te doen zondigen, en zeg niet in tegenwoordigheid van de Godsgezant, dat het een vergissing was; waarom zou God vertoornd worden over uw woorden en het werk uwer handen verderven? Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden; vrees echter God.

Voorwaar,

En Prediker 9, vers 1  Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt.
Vers 3 tot en met 8  Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden. Want voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop, immers een levende hond is beter dan een dode leeuw. De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.
En vers 16 tot en met 18  Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn “of haar” woorden luistert men niet. Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds.
En Prediker 10, vers 5 en 6  Er is een kwaad, dat ik zag onder de zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond: de dwaas werd op de hoogste posten gesteld, aanzienlijken en rijken zaten in vernedering.
En vers 12 tot en met 15  Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hem- “of haarzelf”. Het begin der woorden uit zijn “of haar” mond is onverstand, en het einde van zijn “of haar” spreken is verderfelijke domheid. De dwaas is het, die vele woorden gebruikt – de mens weet niet, wat er geschiedt, en wie zal hem “of haar” te kennen geven wat er na hem geschieden zal? Het zwoegen van de dwaas mat hem “of haar” af, omdat hij “of zij” de weg naar de stad niet weet. 

Voorwaar, geef de Heilige Geest de ruimte; heb begrip voor God!

Psalm 105, vers 3 tot en met 6  Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond, gij nakroost van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen.

Voorwaar!
Laat Gods woorden en zekerheid diep in uw hart terechtkomen, en Zijn goedheid en liefde en hoop en genade en vreugde en overwinning.

1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

En 2 Korinthiërs 1, vers 6 en 7  Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.
En vers 9 tot en met 11  Ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.

En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com