DutchVideo 2015

Laat Gods wolk u zegenen, wees er klaar voor!

Boodschap Gods: Staat u heilig of ongeheiligd God te loven en te prijzen, op het moment dat Gods wolk er aankomt? Belijd eerst uw zonden en heiligt u, en maak daarna pas God groot, of zwijg en ga uit Gods heiligdom.

Gepubliceerd op 21 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Exalting God

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, geliefde des Heren! Mijn naam is Praya en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ik spreek tot u en kom in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Deuteronomium 29, vers 4  Doch de Here heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag.

1 Kronieken 29, vers 11 tot en met 13  Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam.

Kadosh, heilig is de Almachtige!
Voorwaar, word vervuld en sta open voor de Heilige Geest Gods. Nodig de Heilige Geest uit!

2 Kronieken 5, vers 13 tot en met 14  Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de Here te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten, en de Here aldus prezen: Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid – toen werd het huis, het huis des Heren, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis Gods vervuld.

Voorwaar, zeg “Halleluja!”
Want die bedekking van God is krachtig, zeer krachtig! De priesters maakten God groot.

2 Kronieken 5, vers 11 tot en met 12  Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden – want al de priesters, die zich daar bevonden, hadden zich geheiligd zonder zich aan de afdelingen te houden – stonden al de levitische zangers, Asaf, Heman, Jedutun, hun zonen en hun broeders, met fijn linnen bekleed, ten oosten van het altaar, met cimbalen, harpen en citers; bij hen waren honderd twintig priesters, die op de trompetten bliezen.

Voorwaar, het is goed om uw zonden te belijden en u te heiligen, en pas daarna God groot te maken.
U kunt God niet grootmaken, als u gewoon te koppig bent om uw zonden te belijden, en te trots aan hoogmoedigheid blijft vasthouden. Belijd eerst uw zonden, of zwijg en ga uit Gods heiligdom.

Stel u voor, Gods wolk komt eraan.
Vanwege het loven en prijzen is uw hart en ziel heilig, geheiligd, of: u staat Hem ongeheiligd groot te maken als een huichelaar! God is heilig. Wees dus zuiver, als u de Heilige Geest uitnodigt, en belijd uw zonden! Want dit was de reden waarom er muziek gemaakt werd, zodat men niet dood zou neervallen, vanwege Gods heerlijkheid en kracht in de wolk Gods, en de priesters zou kunnen vervullen. Laat het ook zo bij u zijn, dat God u kan vervullen, omdat u God dient met geheel uw hart en ziel en verstand en kracht, en u uw zonden beleden hebt!

2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

En Spreuken 10, vers 28 tot en met 32  De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet. De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen. De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd. De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, laat Gods wolk u zegenen; wees er klaar voor!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik mag u zegenen met deze hemelse zegengroet en zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com