DutchVideo 2018

Laat Gods Heiligheid in u aanwezig zijn

Want wie Gods Heiligheid laat wegnemen, zal omkomen door de vijand, en verstikt worden. Laat het niet zover komen! Houd u vast aan Gods Heiligheid. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 november 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Rabboeni, uw Heilige Heer, El Elohím, Adonai, uw Kadosh, Heilige Abba, Vader!

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: 

Openbaring 4, vers 8  En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.

Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

1 Petrus 1, vers 15 tot en met 17  Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap.

Jesaja 57, vers 15  Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Spreuken 20, vers 25  Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Voorwaar, laat Gods Heiligheid in u aanwezig zijn.
Onheiligheid en schijnheiligheid en onzuivere wandel gaat niet samen met Gods Heiligheid. Houd u vast aan Gods Heiligheid!

Mattheüs 13, vers 19  Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn “of haar” hart gezaaid is… tot zover.

Laat het niet zover komen en wees in alle omstandigheden heilig.
Want wie Gods Heiligheid weg laat nemen, zal omkomen door de vijand, en verstikt worden!

Mattheüs 13, vers 25 en 26  Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en wees de Here heilig!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com