DutchVideo 2019

Laat een glimlach zien als kind van God

Verander uw rouwgezicht, maak u los en omgord uzelf met Hemelse vreugde! Want als kind van de Allerhoogste mag u zich meer verblijden dan iemand van de wereld, die God niet wil aanvaarden en verloren gaat. Hun vreugde is werelds en slechts van korte duur. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 14 oktober 2019 bracht de bode engel deze bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

1 Kronieken 12, vers 40  Ja ook de omwonenden, zelfs tot Issakar, Zebulon en Naftali toe, brachten spijs aan op ezels, kamelen, muildieren en runderen: meelspijs, vijgenkoeken en rozijnenkoeken, wijn en olie, runderen en kleinvee in grote hoeveelheid, want er was vreugde in Israël.
1 Kronieken 16, vers 8 tot en met 12  Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam, het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond.
Vers 27  Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.
Vers 29  Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de Here in heilige feestdos.
Vers 31  De hemel verheuge zich, de aarde juiche, en men zegge onder de volken: De Here is Koning.
Vers 34  Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
En vers 36  Geprezen zij de Here, de God Israëls, van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En al het volk zeide: Amen, en: Loof de Here.
En 1 Kronieken 29, vers 9  Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Here; ook koning David verheugde zich met grote vreugde.
Vers 11 tot en met 13  Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam.
En vers 17  Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht.

Voorwaar, verheug u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

1 Kronieken 29, vers 22  Daar staat geschreven: Zij aten en dronken die dag voor het aangezicht des Heren met grote vreugde… tot zover.

2 Kronieken 30, vers 21  Zeven dagen lang vierden de Israëlieten die zich te Jeruzalem bevonden, het feest der ongezuurde broden met grote vreugde. De Levieten en de priesters loofden de Here dag op dag onder begeleiding van instrumenten tot lof van de Here.

En Esther 8, vers 17  Ook in alle gewesten en steden, overal waar het woord en de wet des konings aankwamen, was bij de Joden vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag, en velen uit de volken des lands werden Joden, want de schrik voor de Joden was op hen gevallen.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.
Wees blij in de Here!

Job 8, vers 19  Zie, dat is de vreugde van zijn levensweg, en uit de grond spruiten anderen voort.

Voorwaar, zag ik daar een kostbare glimlach op uw gezicht? 

Job 8, vers 21  Eens zal Hij uw mond vervullen met gelach en uw lippen met gejuich.
En Job 20, vers 5  Voorzeker, het gejubel der goddelozen duurt kort, en de vreugde der godvergetenen slechts een ogenblik.

Psalm 4, vers 8 en 9  Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
En Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem “en haar” met welbehagen als met een schild.

Verheug u! 

Psalm 43, vers 4  Hier staat geschreven: zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde… tot zover.
Psalm 45, vers 16  Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis.
En Psalm 30, vers 12 en 13  Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.

Voorwaar, verblijd u in de Here, en verander uw rouwgezicht.
Maak u los en omgord uzelf met Hemelse vreugde! Want als kind van de Allerhoogste mag u zich meer verblijden dan iemand van de wereld, die God niet wil aanvaarden en verloren gaat. Hun vreugde is werelds en van korte duur. Maar uw vreugde in de Heer is voor eeuwig! De vreugde des Heren is met u. Laat nu een glimlach zien als kind van God.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com