DutchVideo 2018

Laat dit uw gebed zijn!

O Adonai, Abba, Vader, U leeft in mijn hart. Vergeef mij van al mijn zonden, en laten Uw vruchten tot uiting komen en anderen laten zien, dat ik niet oordeel of veroordeel, maar dat ik een spiegel ben van U! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 april 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Seadeura, en ben een bode engel Gods.

Laat dit uw gebed zijn:
“O Adonai, O Heer, El Elohím, onze Kadosh, Heilige en enige, eeuwige Koning der koningen en Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ik dank U dat ik U toebehoor en dat U het volgende zegt:”

Johannes 15, vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

“O Adonai, El Elohím, dank U voor Uw Heilige woorden, die u doorgeeft aan Uw ware, geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen. Ik zal vruchtdragen en het uitdragen.”

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

“O Adonai, Abba, Vader, U leeft in mijn hart. Vergeef mij van al mijn zonden, en laten Uw vruchten tot uiting komen, en anderen laten zien dat ik niet oordeel of veroordeel, maar dat ik een spiegel ben van U. Want ook Uw liefde en genade raakte mij aan!”

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

En 2 Timotheüs 2, vers 22  Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.

“O Adonai, ik accepteer Uw boodschap, en dank U, en zal mijn relatie met U trouw onderhouden.”

2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.
Vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

“Amen!”

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com