DutchVideo 2015

Laat deze echo doorklinken!

De hemelse poorten gaan liefdevol open, als gij bidt. Zegt: “Jodela hi hieee!” Voorwaar, laat dit doordringen… en Hij heeft elke macht verbroken. Zegt: “Jodela hi hieee!”

Gepubliceerd op 14 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

power in the name of Jesus to break every chain

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 14 december 2015, in de namiddag, bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH!

Hij is de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste!
En Hij weet dat gij telkens maar met uw gedachten in uw zwakheid zit. Voorwaar, hoor de echo, echo, echo… Jodela hi hieee, Jodela hi hieee, Jodela hi hieee!

Voorwaar, laat dit doordringen:
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u lief, en gij zijt Zijn eigendom. En Hij is de strijd aangegaan… Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! En Hij heeft elke macht verbroken. Zegt: “Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! Jodela hi hieee!”

Psalm 63, vers 9  Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.
En Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En Psalm 92, vers 2 tot en met 5  Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen.

Voorwaar, gij zijt bedekt onder Zijn kostbaar Bloed.
En als gij bidt, zullen de poorten des hemels liefdevol opengaan!

Job 28, vers 25 tot en met 27  Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde, en van het water de maat bepaalde, toen Hij de regen een wet voorschreef en de bliksemschichten een weg, toen zag Hij haar en verkondigde haar, Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar.
Job 36, vers 21 tot en met 24  Wacht u, wend u niet tot de boosheid, want om die reden werdt gij door ellende beproefd. Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen.

Zegt: “Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! Jodela hi hieee!”

Psalm 18, vers 32 tot en met 37  Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.

Jodela hi hieee! Jodela hi hieee! Jodela hi hieee!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, mijn naam is Carlinda en ben een bode engel Gods.

Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op.

En Spreuken 7, vers 14  Vredeoffers moest ik brengen, heden heb ik mijn geloften betaald.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom… sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom…

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com