DutchVideo 2020

Laat deze boodschap u zegenen

Laat deze kadosh, heilige boodschap, vanaf de Troon Gods tot u gebracht, uw geest en ziel en verstand en hart en wandel zegenen, en deel het, zodat het voor velen tot zegen mag zijn!

Gepubliceerd op 26 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 26 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Laat deze kadosh, heilige boodschap, vanaf de Troon Gods tot u gebracht, uw geest en ziel en verstand en hart en wandel zegenen.
Voorwaar,

Romeinen 11, vers 34 tot en met 36  Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
En Romeinen 12, vers 9  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
En vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

Psalm 130, vers 5 en 6  Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18  Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Voorwaar, vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu en voor altijd en eeuwig! 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet.
En vers 22 tot en met 24  Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

2 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 13  Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

En 2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Voorwaar, wees kadosh, heilig voor Zijn aangezicht, en wees nederig en zachtmoedig in alle omstandigheden.
En Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u verhogen!

1 Petrus 5, vers 5 en 6  Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Zeg: “Amen!”

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Spreuken 30, vers 5  Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

En Psalm 40, vers 2 tot en met 4  Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast, Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de Here vertrouwen.

Deel deze boodschap, zodat het voor velen tot zegen moge zijn.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com