DutchVideo 2021

Laat deze boodschap een waarschuwing zijn!

Voorwaar, deel de boodschappen Gods waar men het ook kan delen zodat men nimmer kan zeggen, ‘Wij hebben het nooit geweten’.

Gepubliceerd op 25 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Sidossar, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf raadt u aan om al Zijn boodschappen ééns goed te gaan beluisteren en u ééns grondig te onderzoeken.

Romeinen 1, vers 18 tot en met 22 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die dewaww waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.
En vers 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
En vers 28 tot en met 32 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.
En Romeinen 3, vers 13 tot en met 18 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. 18De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen werd ééns meegenomen door de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zag sommigen in de hel.
Voorwaar, meer hierover vindt u in de boodschappen die overgebracht zijn.

Romeinen 9, vers 14 Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet!
En 1 Korintiërs 3, vers 13 Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

Voorwaar, het verborgene van iedere hart komt altijd aan het licht.

1 Korintiërs 14, vers 32 en 33 En de geesten der Profeten zijn aan de Profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

Voorwaar, deel de boodschappen Gods waar men het ook kan delen zodat men nimmer kan zeggen, ‘Wij hebben het nooit geweten’.

1 Korintiërs 15, vers 34 Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.

Voorwaar, scheidt u af en houdt u weg van de boze, spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

1 Johannes 3, vers 15 Een ieder, die zijn broeder “of zuster” haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Hieraan herkend men de vrucht.

1 Johannes 4, vers 4 tot en met 6 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Voorwaar, wie onbetrouwbaar is en een kwaadspreker en roddelaar komt terecht op de plek bij zijn of haar soort genoten in de hel.
In de Hemel is geen plek voor deze mensen.

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Voorwaar,

3 Johannes vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren!
Neem deze boodschap serieus dat van God komt!

Openbaring 1, vers 2 en 3 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
En Openbaring 22, vers 19 tot en met 21 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com