DutchVideo 2019

Laat de satan geen voordeel op u behalen!

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, waarschuwt Zijn kinderen in deze boodschap Gods. Helaas zijn er ook velen, die de buitengewone kennis van de satan, de listige slang, onderschatten. En omdat hij vreest zich te vertonen, is hij meer actief via de mensen, die zich makkelijk laten beïnvloeden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 maart 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, velen onderschatten de buitengewone kennis van de satan, die in Genesis 3 ook de listige slang wordt genoemd.
De gevallen engelen hebben reeds velen overgenomen! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, waarschuwt Zijn kinderen!

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
Johannes 15, vers 17  Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.
En Johannes 16, vers 12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.

Voorwaar, mijn naam is Korach, en ben een bode engel Gods. 

Spreuken 21, vers 4  Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde.
Vers 9 en 10  Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning. De begeerte van de goddeloze gaat uit naar het kwaad; zijn naaste draagt hij geen genegenheid toe.
En vers 15 en 16  Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige, maar een verschrikking voor de bedrijvers van ongerechtigheid. Een mens die afdwaalt van de weg van het verstand, zal tot rust komen in de vergadering der schimmen.

Voorwaar, de satan zou door velen bestraft worden, als hij zich zou vertonen aan velen! 

Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Voorwaar, kronkelend is de weg van de bedrieger. 

Spreuken 12, vers 5 en 6  De overleggingen der rechtvaardigen zijn recht, de voornemens der goddelozen zijn bedriegerij. De woorden der goddelozen loeren op bloed, maar de mond der oprechten redt hen uit.
Vers 12 en 13  De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht. In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid.
En vers 20  Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.

Voorwaar, satan vreest om zich te vertonen.
Daarom is hij meer actief via de mensen, die zich makkelijk laten beïnvloeden!

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?
En vers 11  Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Spreuken 19, vers 27 tot en met 29  Houd maar op, mijn zoon, naar vermaning te luisteren als gij toch afwijkt van verstandige woorden. Een nietswaardig getuige spot met het recht, en de mond der goddelozen verslindt onrecht. Voor de spotters zijn straffen gereed en slagen voor de rug der dwazen.
Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
Vers 29  De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel.
Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, want hij veracht uw verstandige taal.
Spreuken 24, vers 7 tot en met 10  Onbereikbaar is de wijsheid voor een dwaas, in de poort doet hij zijn mond niet open. Wie aldoor bedenkt kwaad te doen, die noemt men een aartsschelm. Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens een gruwel. Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.
En Spreuken 31, vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Dit telt ook voor de man!

Klaagliederen 3, vers 40  Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here.
En vers 55  Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de put.

Romeinen 12, vers 9 en 10  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, laat de satan geen voordeel op u behalen, en weet dit: 

2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 14  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

En Romeinen 13, vers 12  De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com