DutchVideo 2017

Laat de Here u tot licht zijn!

Laat u opwekken uit uw duisternis naar het enige Licht, dat u behoudenis geeft en redding! Licht en duisternis gaat niet samen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 oktober 2017 werd de volgende boodschap overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God. Voorwaar, mijn naam is Hetrick, en breng u deze boodschap om het te delen.

Micha 7, vers 7 tot en met 10  Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin: al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan; al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn. Des Heren gramschap zal ik dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd – totdat Hij mijn zaak verdedigt en mij recht verschaft; Hij zal mij uitleiden in het licht; ik zal aanschouwen, hoe Hij gerechtigheid oefent. Mijn vijandin zal het zien, en schaamte zal haar bedekken, haar die tot mij zeide: Waar is de Here, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij vertreden worden, als slijk der straten.

Voorwaar, zondig niet, en laat de Here u tot licht zijn en u uitleiden van de duisternis naar Zijn licht!
Licht en duisternis gaat niet samen. Ga uit haar ogen, van de ongelovige, want de Hemel gaat ook niet samen met de hel. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, doorziet de mens en ook uw gedachten. Wee u, die zich niet bekeert! Zonder u te bekeren wordt u niet gered, maar veroordeeld, al was u nog zó goed.

Markus 16, vers 16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Voorwaar, stap uit de duisternis en uit de schaduw des doods.
En richt u op de weg des vredes, het eeuwige leven, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 5, vers 21  Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

Laat u opwekken uit uw duisternis naar het enige Licht, dat u behoudenis geeft en redding!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

U verdient het om opgebouwd te worden.
Al verliest u al uw wereldse vrienden, ontvang redding en vergeving, maar niet de hel! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u Zijn weg tonen, en Zijn liefde en vergeving en genade. Hij heeft een plan met u, en wil u vormen en sterken. Voorwaar,

Psalm 88, vers 13 en 14  Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend, uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik roep tot U, o Here, des morgens komt mijn gebed vóór U.
En Psalm 89, vers 14 tot en met 18  Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com