DutchVideo 2023

Laat de Heilige Geest in liefde u overtuigen!

Voorwaar, onderwerp u aan de Heilige Geest Gods, en doe wat Hij van u vraagt; om het goede te doen en Gods werk te ondersteunen! Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde.

Gepubliceerd op 8 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar,

Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
En Job 28, vers 12 Maar de wijsheid – waar wordt zij gevonden, en waar toch is de verblijfplaats van het inzicht?

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.
Wie u ook bent, de Heilige Geest Gods wil u het volgende zeggen:

Job 28, vers 27 en 28 En dit telt ook voor de mannen. Toen zag Hij, “JHWH,” haar en verkondigde haar “evenzo hem, deze boodschap Gods,” Hij, “de Heilige Geest Gods” stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar; maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.
En Prediker 2, vers 26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
En Prediker 3, vers 1 en 4 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen.
En vers 9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij “of zij” zich aftobt?

Voorwaar, gehoorzaam de Heilige Geest Gods en bedroef Hem niet!

Prediker 3, vers 16 en 17 Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts: daar heerste het onrecht; en de plaats der gerechtigheid: daar heerste het onrecht. Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd.
En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden “goed” wassen, “hun ziel;” opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En Prediker 3, vers 22 Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn “of haar” werken, want dat is zijn “of haar” deel: wie zal hem “of haar” ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem “of haar” zijn zal?

Voorwaar, onderwerp u aan de Heilige Geest Gods en doe wat Hij van u vraagt; om het goede te doen en Gods werk te ondersteunen!

Prediker 4, vers 4 tot en met 7 Ook zag ik, dat al het zwoegen, alsook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander; ook dit is ijdelheid en najagen van wind. De dwaas slaat zijn armen over elkander en verteert zichzelf. Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon.
En Prediker 5, vers 3 Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen.
En vers 12 Er is een smartelijk kwaad, dat ik gezien heb onder de zon: rijkdom, door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil.

En Spreuken 4, vers 4 lees vanaf: Laat uw “geest, ziel, verstand, wandel en” hart mijn woorden “en doorgegeven boodschappen Gods goed” vasthouden; “en” onderhoud mijn geboden, opdat gij “altijd klaar voor de Opname en” moogt leven.
En vers 7 Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
En Spreuken 8, vers 11, 13, 18 en 19 Want wijsheid is beter dan koralen, al wat men zou kunnen begeren, kan haar niet evenaren. De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver.
En vers 32 tot en met 36 Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.

En tot slot,

Spreuken 9, vers 10 tot en met 12 De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd. Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn, als gij spot, zult gij dat alleen dragen.
En Sirach 1, vers 25 De schatkamers van de wijsheid bevatten diepzinnige spreuken…tot zover. Amen!

Voorwaar, onderzoek u, en laat de Heilige Geest u overtuigen in liefde.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com