DutchVideo 2018

Laat de gevallen engelen u niet beroven van Gods werken!

In 2012 werd u reeds veel geopenbaard over de gevallen engelen. Yeshua HaMashiach onderwijst u, maar u moet ook in actie komen, om in Hem te overwinnen! Zijn Woord is het wapen, dat Hij u aanreikt. Als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aangenomen hebt, dan verslaat u elke macht en kracht! Maar als u niet in geloof in Zijn kracht gaat staan, dan gaat u eraan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 juli 2018 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, u daar, reeds in 2012 werd u al geopenbaard,
dat de gevallen engelen in de tijden van Henoch, met hun duivelse trucs en krachten, reusachtige stenen op elkaar legden, die men menselijkerwijze niet kan verplaatsen. Ook waren er geen machines, die deze reusachtige stenen in die tijd zouden aankunnen! Zouden er toen al, in de tijd van Henoch, machines zijn, zoals een hijskraan, dan zou die het zelfs niet aankunnen. Voorwaar, er is reeds zoveel verteld.

Ook is de kennis van de technologische gevallen engelen heel groot.
En al bent u een kind van God, alleen Zijn wapens geven u de overwinning! En dat is Zijn Woord, de Bijbel, die alle duivelse trucs en krachten en aanvallen tegenhoudt. Want als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aangenomen heeft, dan verslaat u elke macht en kracht, en bent u meer dan overwinnaar. Maar als u niet in geloof en in Zijn kracht gaat staan, dan gaat u eraan.

Laat de gevallen engelen u niet beroven van Gods werken!

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.
Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
Vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.
Vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is.

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

2 Korinthiërs 5, vers 18  En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
2 Korinthiërs 4, vers 8  In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos.
Vers 10 en 11  te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Vers 16   Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com