DutchVideo 2021

Kroon Hem met glorie en prijs Hem!

Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.

Gepubliceerd op 21 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 19 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Psalm 54, vers 3 en 4 O God, verlos mij door uw naam, verschaf mij recht door uw kracht. O God, hoor mijn gebed, neem ter ore de redenen van mijn mond.
En Psalm 56, vers 4 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
En vers 14 Want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
En Psalm 5, vers 2 tot en met 4 Neem mijn redenen ter ore, o HERE, let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
En vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U.
En vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
En Psalm 34, vers 2 tot en met 10 Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
En Psalm 31, vers 4 Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
En vers 8 Ik wil juichen en mij verheugen over uw goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt geweten van de benauwdheden mijner ziel.
En vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Psalm 25, vers 10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.

Voorwaar, zingt en jubelt tot Gods eer!
Vertrouw op Hem en dank Hem. Klopt en de deur zal voor u open gaan.

Zeg, Halleluja!

Voorwaar, Hij heeft u lief en Hij wilt dat u Hem vertrouwt.
Hij wilt u zegenen en vrede geven. Voorwaar, geprezen zij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus die eeuwig leeft. Die vol ontferming u alle schuld vergeven heeft en u troost en zegt, “Uw zonden zijn u vergeven. Ik nam de schuld op Mij. Ik gaf u mijn hart en liefde en herstelt wat is ontwricht. Geloof in Mij en dank Mij, uw liefhebbende Abba, Vader boven alle dingen. Verheugt u! Ja, zingt en jubelt en dans voor Mijn aangezicht en wees niet bang voor morgen of daarna. Ik leef! Legt uw leven in Mijn hand en leef en aanbid Mij met een nederig hart vol van aanbidding en geloof en met een zuivere dankbare mond vol van dank.”

1 Korintiërs 2, vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
En 1 Korintiërs 3, vers 21 Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.
En 2 Korintiërs 1, vers 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal.

Voorwaar, machtig zijn al zijn daden van de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Hij is uw machtige, geweldige Abba, Vader en Redder en eeuwige Koning. Voorwaar, kroon Hem met glorie en prijs Hem! Maak Hem groot om zijn geweldige grootheid en onderhoud uw relatie en vreugde in Hem! Dien Hem met vreugde en zie op Hem!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!