DutchVideo 2019

Kracht om niet op te geven, maar om moedig door te gaan

15-05-2019  Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leert u hoe u moedig strijden moet. Hij geeft u wijsheid en kracht! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De bode engel bracht de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van uw Rabboeni, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Deuteronomium 6, vers 5 tot en met 7  Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Johannes 14, vers 31  Maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.
Johannes 15, vers 6 tot en met 11  Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
Vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.
En vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH!
Hij geeft u kracht, om op Hem te vertrouwen en om niet op te geven, maar om moedig door te gaan.

Efeziërs 2, vers 4 en 5  God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden.
Vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.
Vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader.
En vers 16 tot en met 20  opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leert u hoe u moedig strijden moet.
Hij geeft u wijsheid en kracht! Zijn Woord geeft u de macht en de overwinning, en vervult uw hart, vol van Zijn liefde. Hij heeft u Zijn schild gegeven en bescherming!

Galaten 5, vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Efeziërs 6, vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Vers 25 tot en met 27  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
Spreuken 7, vers 17  Ik heb mijn bed besprenkeld met mirre, aloë en kaneel.
En Spreuken 15, vers 3  De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.

En 1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ik bracht u deze boodschap Gods.
Ik ben een bode engel Gods, en heb Zijn kostbare woorden gezaaid. Wees opgewekt in Zijn kracht en heerlijkheid!

1 Korinthiërs 15, vers 44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
Vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
En vers 49  En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
En vers 6   Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Maar halleluja! Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen!
Dank Hem alleen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw liefdevolle, waardige Abba, Vader, de enige Zoon van God, de Koning der koningen. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com