DutchVideo 2014

Komt toch en laat ons tezamen richten!

BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD SPREEKT KLARE TAAL EN  BENOEMT, WAT ZONDE IS EN BOZE DADEN ZIJN, EN ZEGT, BEKEER U, DOE UW BOZE DADEN UIT MIJN OGEN WEG. KOMT TOCH EN LAAT ONS TEZAMEN RICHTEN!

Gepubliceerd op 13 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Isaiah 1, verse 18

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 november 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.

Jesaja 1, vers 2  Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de Here spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden.
Jesaja 1, vers 16  Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

Voorwaar, bekeer u.
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, roept u.

Jesaja 1, vers 18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Jesaja 3, vers 11  Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden.
Jesaja 5, vers 11  Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit.

Voorwaar, mijn naam is Mirea en ik spreek tot u via Gods ware eindtijdprofeet.

1 Korinthiërs 6, vers 9 tot en met 11  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Voorwaar, ook u, die tegen Gods geboden ingaat en uw lichaam laat verontreinigen door een sigaret!
In de hemel is geen plaats voor u, en ook niet voor de omgebouwde mens. Zei God niet het volgende in:

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld. Tot zover.

God ziet het tegennatuurlijke aannemen, en tegen Gods geboden ingaan, als:

Openbaring 13, vers 16  Daar staat geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Voorwaar, laat niemand u misleiden op welke wijze dan ook!
Weest geen kind des verderfs.

Lees voor: Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Johannes 12, vers 48 tot en met 50  Hier staat geschreven: Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Luister ook naar de volgende boodschap, die Benjamin vanmorgen heeft ontvangen. Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com