DutchVideo 2019

Kom uw beloften na en schenk geen aandacht aan de werken van satan in deze wereld!

Schenk geen aandacht aan het kwaad; doe er niet aan mee! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heerser van al wat leeft, zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen, en zet Zijn engelen vaak in, zodat men zich houdt aan de afspraken, die gemaakt zijn met Hem via de gebeden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 januari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Exodus 18, vers 15 en 16  En Mozes zeide tot zijn schoonvader: Omdat het volk tot mij komt om God te vragen. Wanneer zij een zaak hebben, komt deze tot mij en spreek ik recht tussen de een en de ander; bovendien maak ik de inzettingen en wetten Gods bekend.
En vers 20  Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods inscherpen, en hun de weg bekend maken, die zij te gaan, en het werk dat zij te volbrengen hebben.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, JHWH, uw Rabboeni, Abba, Vader!
Voorwaar, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heerser van al wat leeft, zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen, en zet Zijn engelen vaak in, zodat men zich houdt aan de afspraken, die gemaakt zijn met Hem via de gebeden. Hij wil dat men zich houdt aan zijn of haar beloften! Voorwaar,

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar, zeg: “Amen!” 

Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.
En Psalm 34, vers 9 en 10  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die bij Hem schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
En Jesaja 60, vers 1  Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Voorwaar, uw Rabboeni wijst u erop:
Kom uw beloften na en schenk geen aandacht aan het kwaad, de werken van satan in deze wereld, en doe niet mee! Er wordt een vonnis opgelegd, en op grond en in afwachting van deze uitspraak, kan het zijn dat, als u zich niet bekeert van uw wandel, u verloren gaat, echt voor eeuwig!

Voorwaar, vrees niet. 

Jesaja 51, vers 12  Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.

Onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Johannes 14, vers 27  Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Voorwaar, wie kan nu zonder de Here?
Niemand!

Johannes 16, vers 33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Zie altijd op uw eigen wandel: op uzelf!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com