DutchVideo 2013

Kom uit uw luiers!

U KUNT NIET GROEIEN ALS U ZUIGELING WILT BLIJVEN!

Gepubliceerd op 12 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kom uit je luiers!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2013 bracht de engel des Heren deze boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan zijn eenvoudige, ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en ben uitgezonden naar Gods uitgekozen Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, en als gij niet gelooft dat ik Michaël ben, die spreekt in de naam van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en niet gelooft dat voor God iets te wonderlijk is, lees dan voor:

Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Exodus 2, vers 24 tot en met 25  Hier staat geschreven: En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen.

Markus 4, vers 13 tot en met 20  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Weet gij niet, wat deze gelijkenis betekent, en hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord. Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg. En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.

Johannes 1, vers 34  Hier staat geschreven: En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

De engel des Heren sprak verder,

Voorwaar,

Lees voor: Genesis 16, vers 7  Hier staat geschreven: En de Engel des HEREN trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur.

Genesis 17, vers 1  Hier staat geschreven: Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk.

Genesis 18, vers 1 tot en met 3  Hier staat geschreven: En de HERE verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde; en hij zeide: Mijn heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij.

De engel des Heren sprak verder,

Voorwaar, als gij de Bijbel kent en waarlijk vervuld zijt met de Heilige Geest, dan weet gij dat God Zijn bode engelen uitzond door de heilige Geschriften heen!

Waar staat geschreven, dat wij bode engelen alleen tot Openbaring uitgezonden worden?

Nergens!

Voorwaar, hoor! Ik ben Michaël, een bode engel Gods, en als gij niet gelooft dat Gods werken dezelfde zijn en dat Benjamin Cousijnsen Gods uitgekozen Profeet is, heeft het geen zin om verder te luisteren.

Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Openbaring 22, vers 16  Hier staat geschreven: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Johannes 3, vers 3  Hier staat geschreven: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

En vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De engel des Heren sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu; wie Gods Profeet zegent, zal gezegend worden, meervoudig!

En wie deze boodschap, die gesproken is, verwerpt, zal de waarheid en zegen missen, en zal verantwoording moeten afleggen voor God en de engelen, omdat ze zich hebben gedragen als baby’s!

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 11  Hier staat geschreven: Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Voorwaar, sprak de engel des Heren verder, Kom uit uw luiers!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u nieuwe dingen laten zien, en u zegenen en sterken. Waarlijk, velen zullen zich op de borst slaan en trappelen als baby’s. Maar voor u zal tellen: Wie niet wou horen naar Gods geliefde Profeet, en in de kerk babybox bleef, en maar bleef zuigen aan de borst van de kerk, kon niet verder groeien! Voorwaar, laat u verschonen en bekeer u! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u zegenen, maar dan moet gij wel geloven, dat Hij toen en ook nu nog Dezelfde is, en Zijn bode engelen nog steeds uitzendt, zelfs naar Gods uitgekozen Profeet, om de wereld te waarschuwen. En gij die luistert, zegen Benjamin en zijn vrouw.

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 2  Hier staat geschreven: Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com