DutchVideo 2014

Kom maar, in Mijn liefde ben jij veilig!

BOODSCHAP VAN STEUN & BEMOEDIGING, 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD, JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, EN VIA ZIJN BODE ENGEL WOORD VOOR WOORD OVERGELEVERD AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN.

Gepubliceerd op 28 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Jesaja 40, vers 29-31

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 28 mei 2014 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, uw Rabboeni, uw Meester en enige Heer, Elohím, Adonai. Voorwaar, mijn naam is Berismeja en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Heer: Mijn kind, Ik heb je lief, Ik verlang ernaar, dat je Mijn schaduw ziet.

Waarom ben je zo bang en bezorgd, Mijn kind? Ben Ik het niet, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, jouw Heer, die jouw toekomst heb uitgestippeld? Ben Ik niet de Heer van jouw leven?

Mijn geliefde, hoor!

Job 17, vers 6 en 7  Men heeft mij tot een spreekwoord gemaakt onder de volken, en ik ben iemand, die men in het aangezicht spuwt. Mijn oog is dof geworden van verdriet, al mijn leden zijn als een schaduw.

Jesaja 14, vers 9 en 10  Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden.

Voorwaar, Mijn geliefde, Ik wil jou in de hemel ontmoeten.

Ik mis je, Ik verlang naar jou in Mijn heiligdom! Voorwaar, Ik ben wie Ik ben. Pak je Bijbel en overdenk dit, wat Ik je heb gegeven, en lees:

Psalm 120, vers 1  In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord.

Psalm 121, vers 5  De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

En vers 8  De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Voorwaar, Ik beheer je als een goed beheerder.

Ik bewaak je, jouw ingang en jouw uitgang. Mijn kind, huil maar, kom maar, je bent veilig. In Mijn liefde ben jij veilig! In Mijn liefde ben jij thuis. In mijn onvoorwaardelijke liefde ben jij krachtig. In Mijn liefde sta je sterk. In Mijn liefde kun je alles weer aan! Mijn liefde is alles wat jij nodig hebt.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Psalm 139, vers 1 tot en met 7  HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

Voorwaar, 

Johannes 12, vers 47  En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

Zo sprak de Here tot jou vandaag!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian:

Bron: Evangelicalendtimemachine.com