DutchVideo 2014

Kom dichterbij, schuil bij Mij, Ik sterk uw hart!

BEMOEDIGENDE BELOFTE & BOODSCHAP GODS: ZALIG IS HIJ EN ZIJ DIE IN MIJ GELOVEN EN HUN RELATIE MET MIJ ONDERHOUDEN! GIJ ZULT ALS PRIESTERS ZIJN VAN UW VADER EN MIJN VADER GOD!

Gepubliceerd op 15 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Royal priesthood

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 15 juli 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

De bode engel Gods sprak, Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods. Shalom!

Ruach, ruach, ruach, kadosh, kadosh, kadosh!

En de Geest Gods zweefde over de aarde. Heilig, heilig, heilig is de God van Abraham, Izaäk en Jakob. En God wandelde zowel in de hemel als in het paradijs, en wandelde op aarde. Kadosh is de God van Israël! Voorwaar, prijs El Elohím, Adonai, prijs Hem.

Kom dichterbij, kniel voor uw Rabboeni, uw Meester!

De plaats, waarop gij staat, is heilige grond. Zo spreekt de Heer. Voorwaar, wees niet bevreesd. Ik ben wie Ik ben. Ik ben dood geweest en leef. Ik ben Yeshua HaMashiach, de Levende, Jezus Christus, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. En wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.

Voorwaar, Mijn kind, wees beschreven in het Boek des Levens en niet in het boek des doods, waar eeuwige vuur en zwavel is en pijn!

Zalig is hij en zij, die in Mij geloven en zich bekeren en laten dopen, en de relatie met Mij onderhouden. Gij zult als priesters zijn van uw Vader en Mijn Vader. En zowel de priesters als de priesteressen mogen als koningen heersen. Voorwaar,

Sirach 1, vers 18  De krans van de wijsheid is ontzag voor de Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen.

Voorwaar, geef uw leven over.

Uw leven is bestendig in gevaar! En de goddelozen leggen telkens een strik voor u aan. Laten Mijn woorden een lamp voor uw voeten zijn en een licht op uw pad.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, schuil bij Mij.

Ik sterk uw hart.

1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Voorwaar, zo heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u gesproken: 

Openbaring 22, vers 20 en vers 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

De bode engel Gods sprak verder en zei, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook wij zeggen u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com