DutchVideo 2018

Klim op naar boven met een hart vol van overgave!

18-01-2018  En zie, er is een Heer, die op de troon zit, die een luisterend oor heeft en die hoort! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Wie een oor heeft, die hore.
Voorwaar, mijn naam is Recros, een bode engel Gods.

Dit zegt de enige, waarachtige Koning en God.
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here! Kom eerbiedig naar Hem.

En zie, er is een deur die geopend wordt in de Hemel.
Klim op naar boven met een open hart, vol van overgave. En zie, er is een Heer, die op de troon zit, die een luisterend oor heeft en die hoort. Er is geen heilige of andere God, die meer dan overwinnaar is en de troon waardig is, dan alleen de enige Koning van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die als enige dwars door de dood Zijn overwinning behaalde, en Zijn onvoorwaardelijke liefde, vergeving en genade toonde! Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, stond op uit de dood. Ook heeft Hij machtige wonderen gedaan en zelfs doden opgewekt! Hij is de enige, die zich zo heeft ingezet voor de mens, en Zijn leven gaf in uw plaats. Niemand, welke god dan ook, deed wat Hij, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deed!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 4, vers 8 tot en met vers 11 vanaf: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

En Psalm 3, vers 3 en 4  Velen zeggen van mij: Hij vindt geen hulp bij God. Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
En Psalm 5, vers 2 tot en met 4  Neem mijn redenen ter ore, o Here, let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
En vers 8 en 9  Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U. Here, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht.
En vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.

Dank de Here, uw Vader!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com