DutchVideo 2016

Klaar om op te stijgen?

Hij wil dat u er klaar voor bent, en dat u met uw voeten de aarde gaat verlaten en gaat opstijgen, Hem tegemoet. Maar… bent u er al klaar voor?

Gepubliceerd op 28 juni 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

are you ready for the Rapture with logo

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 28 juni 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rebisha en ben een bode engel Gods.

Kadosh, heilig is de Koning der koningen, die regeren zal met u, die wederom geboren zijn.
Samen zal u heersen en regeren met Hem als koningen en priesters voor duizend jaar! Voorwaar, als u wederom geboren bent, en uw hart is puur en u onderhoudt uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u Hem 100% ontmoeten!

1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18  Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, “maar ook zusters”, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.

Voorwaar!
Als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, komt, zullen er ook vele Christenen en ongelovigen achterblijven, vanwege dat de Here de harten en gedachten kent, en hun onzuivere wandel kent. Al zitten ze elke dag in de kerk, Hij onderzoekt u of u er wel klaar voor bent om Hem te ontvangen op de wolken! Hij is kadosh, heilig, en wil dat u met uw voeten de aarde gaat verlaten en gaat opstijgen, Hem tegemoet. Het zal voor de kinderen Gods een geweldige ervaring zijn!

Mattheüs 24, vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Vers 31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Voorwaar, uw hart en gedachten en wandel met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bepaalt uw eeuwige bestemming!
Wees kadosh, heilig, en wees een uitverkoren Christen in handel en wandel. En al was je zelfs de rijkste persoon op de aarde, en kende iedereen je naam, als je niet bereid bent je te bekeren en zuiver te zijn, zullen jouw voeten de grond, de aarde, nimmer verlaten. Dan ben je een hopeloze mislukking! Je hebt gefaald en niet geluisterd.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, zelfs vóór de Opname kan God voor ieder van ons op elk moment komen.
Maar… bent u er klaar voor?
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com