DutchVideo 2012

Kinderwens? Voor God is niets onmogelijk!

23-10-2012  DE BODE ENGEL GODS ZEI: IK VERKONDIG U NIEUWE DINGEN VIA BENJAMIN. DE ENGEL DES HEREN OPENBAART, DAT ER IN DE HEMEL GEEN ONVRUCHTBAARHEID IS, MAAR VRUCHTBAARHEID!

Gepubliceerd op 23 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kinderwens

Volledige weergave:

Hallo! Op 23 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, geef dit door.

Ik verkondig u nieuwe dingen via Benjamin, luister…

Genesis 33, vers 5  Daarna sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen en de kinderen, en vroeg: Wie hebt gij daar bij u? En hij antwoordde: De kinderen, die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft.

Psalm 113, vers 5 en 9  Wie is als de HERE, onze God, die zeer hoog woont, die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.

Jesaja 40, vers 11  Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Jesaja 44, vers 2  Zo zegt de HERE, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb.

Psalm 22, vers 10 tot 13  Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder; aan U werd ik overgegeven bij mijn geboorte, van de moederschoot af zijt Gij mijn God. Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood, en er is geen helper.

Genesis 16, vers 10 en 11  En de Engel des HEREN zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de Engel des HEREN tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen, want de HERE heeft naar uw ellende gehoord.

Genesis 17, vers 17  Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren?

Genesis 18, vers 12 tot 14  Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Toen zeide de HERE tot Abraham: Waarom lacht Sara daar en zegt: Zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben?

Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?

Romeinen 8, vers 39  Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

U daar, luister goed, die in Hem verbonden zijt. Mijn naam is Rekinja; ik ben de bode engel Gods en openbaar u dit.

Voor God is niets onmogelijk, ook betreft uw kinderwens!

Voor u, die Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, hebben aangenomen, zeg ik u: Al bent u 100, u zal zwanger zijn en baren. Onvruchtbaarheid is er niet in Gods Koninkrijk. Het zal anders zijn dan op aarde. In Gods Koninkrijk mag u genieten in de vreugde en zaligheid. U zal God loven en zeer dankbaar zijn voor de vruchtbaarheid, ja, echt! Deze ervaring zal voor u als kind van God geheel anders zijn, geweldiger, waar u zich over mag verblijden! Want de aarde kent dit niet en weet niet dat u, die zich kaal hebt gevoeld en verdrietig, dit alles ver te boven gaat in Gods Koninkrijk. U was niet minder dan uw naaste. Wacht maar, alles wordt nieuw! De hemel en de aarde. U hoeft u nergens zorgen over te maken; alles is reeds gereed voor Zijn geliefde kinderen.

Maak u geen zorgen, het beste komt nog.

Johannes 3, vers 27  Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Niet lang meer, dan mag u zich verheugen en u zal juichen!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal u eeuwig leven geven. De tijd is zeer nabij. Uw hemelse Vader komt zeer spoedig.

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

PS  De bode engel van de Heer gaf vandaag nog een bericht, en op het laatst zei hij het volgende: Ik bevestig u, luister Benjamin, Yeshua HaMashiach was ook niet geslachtsloos!

Genesis 1, vers 26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld… tot zover.

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld: naar Gods beeld schiep hij hem; man en vrouw schiep hij hen.

Zo zijn er velen, die de hemel anders gezien hebben! Was het nu waarlijk de hemel? Dit sprak de bode engel Sions, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com