DutchVideo 2018

Kind van de Allerhoogste, wees sterk en moedig

Zie op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Gods woorden zijn getrouw en waarachtig! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 december 2018 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, liefdevolle Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carbina, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste! 

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

En Psalm 34, vers 8  De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

Psalm 31, vers 3 tot en met 6  Neig uw oor tot mij, red mij haastig. Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden; want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want Gij zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God.
Vers 9  Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven, Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan.
Vers 14  Want ik hoor het gemompel van velen – schrik van rondom –; terwijl zij met elkander tegen mij beraadslagen, smeden zij plannen om mij het leven te benemen.
En vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Psalm 27, vers 2 tot en met 4  Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
En vers 13 tot en met 14  O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Psalm 28, vers 5  Omdat zij niet letten op de daden des Heren noch op het werk zijner handen, zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen.
En vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

Voorwaar, Gods woorden zijn getrouw en waarachtig. 

Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Zie op Hem!

Psalm 30, vers 2  Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.
En vers 5  Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.

En Jesaja 41, vers 10  Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.

Jesaja 40, vers 31  Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

En Jesaja 42, vers 13  De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden.

Voorwaar, prijs Elohím, El Olam, die eeuwig is, El Elyon, de Hoogste en Almachtige God, El Shaddai, JHWH Roï!

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com