DutchVideo 2019

Kind van de Allerhoogste, wees in alles aan God gehoorzaam

Luister aandachtig! Houd u aan Zijn woorden, die Hij tot uw hart en oren bracht. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 januari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Kind van de Allerhoogste, luister aandachtig! 

Spreuken 20, vers 12  Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de Here heeft beide gemaakt.

Spreuken 21, vers 2  Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
Vers 4  Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde.
Vers 7  De gewelddaad der goddelozen sleurt hen mee, want zij weigeren recht te doen.
Vers 10  De begeerte van de goddeloze gaat uit naar het kwaad; zijn “en haar” naaste draagt hij “of zij” geen genegenheid toe.
Vers 19  Het is beter te wonen in een woestijn dan met een twistzieke en gramstorige vrouw.
Vers 23  Wie zijn “of haar” mond en zijn “of haar” tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden.
En vers 29  De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn “of haar” wandel.

Spreuken 22, vers 10 tot en met 12  Jaag de spotter weg en de twist verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op. Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn vriend. De ogen des Heren bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze.
En vers 24 en 25  Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd, opdat gij niet gewend raakt aan zijn “of haar” paden en uzelf een strik spant.

Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, want hij “of zij” veracht uw verstandige taal.
En vers 15 en 16  Mijn zoon “en dochter”, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen; dan zal mijn binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken.

Spreuken 24, vers 6 tot en met 10  Want met overleg moet gij de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers. Onbereikbaar is de wijsheid voor een dwaas, in de poort doet hij “of zij” zijn “of haar” mond niet open. Wie aldoor bedenkt kwaad te doen, die noemt men een boosdoener. Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens een gruwel. Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.
En vers 20 en 21  Want voor de boze is er geen toekomst, de lamp der goddelozen wordt uitgeblust. Mijn zoon “en dochter”, vrees de Here en de koning, laat u niet in met oproermakers.

Spreuken 28, vers 9  Wie zijn “of haar” oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.
En vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.

Spreuken 29, vers 1  Wie zijn “of haar” nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.
Vers 16  Als de goddelozen talrijk worden, neemt de overtreding toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun val.
En vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht.

Spreuken 30, vers 5 en 6  Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.

Spreuken 31, vers 12  Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.
En vers 30  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Spreuken 3, vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad.
Vers 11  Veracht, mijn zoon, “maar ook dochter”, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing.
Vers 29  Smeed geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij in goed vertrouwen met u verkeert.
En vers 34 en 35  Wanneer Hij met spotters te doen heeft, spot Hij zelf, maar de nederigen geeft Hij genade. De wijzen beërven eer, maar de dwazen laden schande op zich.

Spreuken 4, vers 11  Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.
Vers 19 tot en met 21  De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen. Mijn zoon, “Mijn dochter”, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen; bewaar ze diep in uw hart.
En vers 24 tot en met 27  Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.

Spreuken 5, vers 8 en 9  Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij uw luister niet aan anderen geeft noch uw jaren aan een meedogenloze.
Vers 12 tot en met 14  en gij zoudt zeggen: Hoe heb ik de tucht kunnen haten en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden; waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten! Bijna was ik in alle kwaad geraakt – te midden van de gemeente en de vergadering.
En vers 21 tot en met 23  Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn “en haar” gangen. Zijn “of haar” ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken van zijn “of haar” zonde raakt hij “of zij” vast. Hij “of zij” sterft, omdat tucht hem “of haar” ontbreekt, door zijn “of haar” grote dwaasheid verdwaalt hij “of zij”.

Spreuken 7, vers 11 en 12  Zij is luidruchtig en losbandig, haar voeten blijven niet in haar huis. Nu eens op de straat, dan weer op de pleinen, en bij elke hoek loert zij.
Vers 21 en 22  Zij haalde hem over door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen.
En vers 27  Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkameren van de dood.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus, de almachtige Here en Koning der koningen, de Zoon van de levende God, die tot u spreekt!

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

1 Korinthiërs 3, vers 13  Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

En 1 Korinthiërs 10, vers 11 tot en met 13  Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij “of zij” niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Wees in alles aan God gehoorzaam!
En houd u aan Zijn woorden, die Hij tot uw hart en oren bracht. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com