DutchVideo 2014

Kind van de Allerhoogste, spits uw oren, de Heer spreekt!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, KIND VAN DE ALLERHOOGSTE, SPITS UW OREN. DE HEER SPREEKT EN ZEGT U O.A.:  IK BEN, DIE IK BEN, EN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, IS WAARLIJK MIJN ZOON!

Gepubliceerd op 12 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

The Most High God - Genesis 14 verse 20

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 november 2014 werd, woord voor woord, de volgende boodschap Gods ontvangen door Profeet Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van een engel des Heren, die de boodschap overleverde namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de enige waarachtige God.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, heilig is de Heer, uw Rabboeni, uw Heer El Elohím, El Shaddai, Adonai, Koning der koningen!

Zo spreekt de Almachtige tot u:

Jesaja 55, vers 6  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
En vers 8 tot en met 13  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.

Voorwaar, kom dichterbij, luistert.
Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob. Voorwaar, Ik ben, die Ik ben, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is waarlijk Mijn Zoon, de Geliefde. En Profeet Benjamin Cousijnsen is ook eveneens, in wie Ik Mijn welbehagen heb.

Mattheüs 5, vers 2 tot en met 12  En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, mijn naam is Manouska en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, spits uw oren!

Sirach 2, vers 1 tot en met 3  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond.

Voorwaar, God is een rechtvaardige God.
Zijn majesteit en glorie en heerlijkheid verstommen de vijand! Geen kracht en macht is groter! Aanschouw de werken Zijner handen, de sterren en de maan en het uitspansel des hemels, en de vogelen des hemels en vele andere dieren. God schiep alles in liefde, zowel de mens. Hoe heerlijk is het, dat Hij Zijn geliefde Zoon zond!

Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, God gaf Zijn kostbaarste cadeau: Zijn daad van liefde en redding en genezing.
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, schonk Zijn leven, om uw relatie te herstellen met Zijn Vader, en vergeving te brengen. Maar men moet dan ook zelf aan God vragen, om te vergeven wat u fout hebt gedaan. Keer alle dingen de rug toe, onder berouw! Heb spijt, en nodig Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uit in uw hart en leven. Vraag om Zijn vergeving en om u te reinigen onder Zijn dierbaar, kostbaar Bloed. Zijn cadeau is, dat u zich nu overgeeft en in Hem gelooft!

Johannes 5, vers 21 tot en met 24  Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Voorwaar, God zond vaak Zijn engelen, om u te redden in uw leven.
Geef nu uzelf over en ontvangt eeuwig leven!

Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven.
Psalm 91, vers 2 tot en met 4  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
Psalm 92, vers 2 tot en met 7  Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen. Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.
Psalm 91, vers 11 tot en met 16  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com