DutchVideo 2019

Kind van de Allerhoogste God, vertrouw uw Abba, Vader

Bemoedigende boodschap Gods: Ik, JHWH, zal hem en ook haar tot een Abba, Vader zijn, en hij of zij zal Mij tot een zoon of tot een dochter zijn. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en machtige Naam boven alle namen, van de enige opgestane Heer, JHWH, de Koning der koningen, de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Psalm 2, vers 7  Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon, “Mijn dochter”, zijt gij; Ik heb u heden verwekt.
En Psalm 2, vers 11  Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.

En 2 Samuël 7, vers 14  Ik, “JHWH”, zal hem “en ook haar” tot een “Abba”, vader zijn, en hij “of zij” zal Mij tot een zoon “of tot een dochter” zijn. Tot zover.

Psalm 97, vers 11 en 12  Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn heilige naam.
Psalm 45, vers 7 en 8  Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen.
Psalm 46, vers 3  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
Psalm 104, vers 1  Loof de Here, mijn ziel. Here, mijn God, Gij zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed.
Psalm 110, vers 5  De Here is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dage van zijn toorn.
Psalm 111, vers 7 en 8  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid.
Psalm 119, vers 168  Uw bevelen en uw getuigenissen onderhoud ik, want al mijn wegen zijn vóór U.
Psalm 131, vers 2  Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij.
Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.
Psalm 33, vers 4 en 5  Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw; Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.
En vers 13 tot en met 15  De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods. 

Psalm 33, vers 18  Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
En vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
En Psalm 75, vers 4  Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet.

Voorwaar, vertrouw uw Abba, Vader, kind van de Allerhoogste God! 

Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
En vers 31  De wet van zijn “of haar” God is in zijn “of haar” hart, zijn “of haar” schreden wankelen niet.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com