DutchVideo 2022

Kijk uit voor dood geloof!

Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. 2 Johannes 1, vers 8

Gepubliceerd op 25 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, voorwaar,

Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “en zusters”, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij “of zij” geen werken “Gods in zicht” heeft? Kan dat geloof hem “of haar” behouden?

Voorwaar, hoe zien uw werken des geloofs er uit?

Jakobus 2, vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met “geestelijke” werken “en een levende relatie met God” gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Voorwaar, onderzoekt u ééns of u geen dood geloof hebt of een gebrek aan geloof lijd.

Jakobus 2, vers 18 tot en met 24 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.
En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

Voorwaar, mijn naam is Michaëla, en ben een bode engel Gods.
Steun de Evangelicalendtimemachine.com.

1 Petrus 2, vers 6 en 7 Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis.

Voorwaar, u dan die gelooft, spits uw oren!

1 Petrus 2, vers 5 En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken…tot zover en lees verder vanaf: tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
En 2 Johannes 1, vers 8 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.

Voorwaar, Hij heeft een blijmoedige gever lief.
Hebt u ook Hem lief?

Openbaring 3, vers 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!
En Genesis 14, vers 20 En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.
En Genesis 28, vers 22 vanaf: En van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.
En Maleachi 3, vers 7 en 8 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing., “zegt de Heer.”
En vers 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; “Let op!” beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u “zal” uitgieten.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com