DutchVideo 2023

Kijk uit dat u niet verblindt en medegesleept, afvalt door satans trucs!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: kinderen der vervloeking zijn zij en door de vruchten ervan is de listige slang geopenbaard die in hen is.

Gepubliceerd op 22 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u dit:

2 Petrus 3, vers 17 Geliefden, “wees krachtig in de Heer” daar gij het nu van tevoren weet “dat de slang niet voor niets de listige slang genoemd wordt”, weest op uw hoede “want de satan haat de twee Profeten en de overgebrachte boodschappen Gods, die kadosh, heilig zijn en waarachtig zijn, voorwaar,” dat gij niet, door de “trucs van de slang” dwaling der zedelozen, “de farizeeën en schrijfgeleerden” medegesleept, afvalt “door de satan” van uw eigen standvastigheid, “getuigenissen en bevestigingen.”

Voorwaar,

2 Petrus 2, vers 14 Zij hebben ogen, “maar zijn geestelijk blind en” die altijd uitzien “naar anderen om erover te roddelen en te kwaad te spreken zoals dit ook heel vaak voorkomt bij de christenen in vele kerken, die uitzien” naar een overspeelster “in hun eigen ogen, terwijl zij zelf een balk in hun ogen dragen en hun eigen zonden niet zien, doordat ze door satan verblind zijn geraakt” en nooit ophouden met zondigen “tegen de Heilige Geest”; zij verlokken “deze boze geesten in hen, de” onstandvastige zielen, hun hart is “vergiftigd door satan,” volleerd in “haat, liefdeloosheid en” hebzucht. “Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:” kinderen der vervloeking zijn zij “en door de vruchten ervan is de listige slang geopenbaard, die in hen is.”
En vers 15 Doordat zij de “juiste” rechte weg verlaten hebben “en ongehoorzaam en onbetrouwbaar waren, die over de drempel sprongen en die door de Heer zelf uit de boot zijn gezet, en niet door Profeet Benjamin Cousijnsen,” zij zijn verdwaald… tot zover.

En 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 3 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige Profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen

Voorwaar, mijn naam is Coriach, en ben een bode engel Gods.

2 Petrus 3, vers 9 tot en met 11 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht.
En Kolossenzen 2, vers 6 tot en met 8 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
En vers 14 en 15 Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, de satan valt altijd diegenen vaak aan die in de waarheid staan!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com