DutchVideo 2019

Kijk naar het heden

Wreek uzelf niet door voor God te spelen. Laat het niet zover komen, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Zijn aangezicht voor u, die nu luistert, gaat verbergen. Want Jezus Christus is Kadosh, Heilig! Hij zal het vergelden of vergeven! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 8 oktober 2019 bracht de bode engel de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En in vers 16 staat heel duidelijk geschreven: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen… tot zover.

Voorwaar, wees afkering van het kwaad, en wreek uzelf niet!
Wees niet weerspannig en hardnekkig en eigenwijs, en krenk de Here niet, door niet te luisteren. Laat het niet zover komen, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Zijn aangezicht voor u, die nu luistert, gaat verbergen! Want Jezus Christus is Kadosh, Heilig! Wees geen verkeerd geslacht, zoals kinderen, die geen trouw en vergeving kennen: de verkeerden van hart, die heilloze plannen smeden en telkens snellen naar het kwaad. Voorwaar,

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Voorwaar, vergeef uw naasten, die het verleden hebben afgelegd,
waarvan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het in de zee van vergeving en genade en nieuwe kansen heeft geworpen. Hij heeft de bewijzen gewist, weggehaald, met Zijn kostbaar Bloed, en er is geen aanklacht meer! Alleen de boze komt er op terug en schenkt geen genade. Zij, die dus Gods rivier van onbegrijpelijke liefde en genade, vol van vergeving, niet kunnen verdragen en het boven water halen, zij zullen met alle roddelaars en kwaadsprekers en haters, die liefdeloos zijn, in de vurige oven geworpen worden, waar tandengeknars is. Voorwaar, dit is de plek, voor wie het kwaad opzoeken en naar zich toetrekken! Voorwaar,

Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

En Romeinen 12, vers 17  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.

Wreek uzelf niet, door voor God te spelen en het te vergelden, hoewel het kwijtgescholden is! 

Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Ik zal het vergelden of vergeven, zegt de Here!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com