DutchVideo 2023

Kijk ééns naar uzelf

Zijn uw gewaden wel schoon of zijn ze vuil? Voorwaar, de keuze is aan u welke gewaden u wilt dragen.

Gepubliceerd op 1 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen tot u, die luistert:

Openbaring 22, vers 16 Ik, Jezus “Christus”, heb mijn “bode” engel gezonden, om ulieden dit te betuigen…stop, tot zover. En lees verder bij: Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
En vers 13 en 14 Ik, “JHWH” ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. “Begrijp dit goed!” Zalig zij, “ulieden dus,” die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, kijk ééns naar uzelf; zijn uw gewaden wel schoongewassen om het recht te hebben om door de poorten in te kunnen gaan?
Voorwaar,

Johannes 10, vers 7 tot en met 9 Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
En vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
En Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.uzelf
En Hebreeën 3, vers 12 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
En Hebreeën 4, vers 13 En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Voorwaar, niemand kan met bevlekte gewaden de hemel binnengaan!

Jakobus 2, vers 8 tot en met 10 Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wèl. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.

Voorwaar, onderhoud uw hart, ziel en wandel!

Jakobus 4, vers 7 en 8 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
En vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.
En Jakobus 5, vers 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

Voorwaar, de keuze is aan u welke gewaden u wilt dragen!
Want weet wel dat een dief de hemel niet binnenkomt! Bent u ongewassen? Zo ja, dan heeft u een zeer grote kans dat u achterblijft wanneer Hij zijn schoongewassen kinderen thuishaalt!

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Voorwaar, het is goed om op tijd de gewaden te wassen dan te laat!
Stop het in Gods wasmachine!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com