DutchVideo 2012

Kijk eens in uw spiegel!

30-10-2012  ZOALS U UW SPIEGELBEELD ZIET, EN NIET UW ZIEL, ZIET DE ALMACHTIGE UW GEEST, ZIEL EN LICHAAM EN WEET HOE U DENKT! LAAT ZIJN GOEDHEID EN LIEFDE STERKER WORDEN; GODS LIEFDEVOLLE ADVIES AAN U.

Gepubliceerd op 31 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kijk eens in de spiegel

Volledige weergave:

Hallo! Op 30 oktober 2012, ’s avonds laat, bracht een bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Mijn naam is Abiem. De Almachtige heeft u iets te zeggen. Shalom, Profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach. U daar, die luistert, ik ben een bode engel Gods en zeg u:

Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet!

Kijk eens in uw spiegel… Wat ziet u? Zijt gij niet tevreden? Zei God niet in uw Geschriften,

Genesis 1, vers 27 dit: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Luister eens,

1 Korinthiërs 13, vers 12  Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Zoals u uw spiegelbeeld ziet en niet uw ziel, ziet de Almachtige uw geest, ziel en lichaam, en weet hoe u denkt.

Kijk nog eens… Wat ziet u? Ziet u een uitdrukking van de eeuwige verheerlijkte Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die in u woont?

Jeremia 8, vers 19 vanaf: Waarom hebben zij Mij gekrenkt met hun beelden, met nietigheden uit den vreemde?

Ik zeg u, Ik zie, ik zie wat gij niet ziet of wil zien.

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Romeinen 15, vers 3  Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven staat: De smaadwoorden van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder.

Romeinen 15, vers 7 en 8  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften aan de vaderen gedaan, te bevestigen.

2 Korinthiërs 3, vers 16 en vers 18  Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Mattheüs 5, vers 48  Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

1 Johannes 4, vers 17  Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

1 Johannes 4, vers 20 en 21  Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Heb elkander lief, zoals Christus u liefheeft.

Kijk nog eens in de spiegel… Laat Zijn goedheid en liefde sterker worden als een dagelijkse realiteit. Hoe kan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, het beste van Hemzelf naar buiten brengen?

Doordat u luistert wat de Geest Gods tot u gesproken heeft.

Onderhoud uw geest, want de tijd is nabij en Hij komt zeer spoedig!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com