BaptizingDutchVideo 2013

Kies voor Yeshua HaMasiach, Isa, Jezus Christus!

HIJ ROEPT U AL ZO LANG, HOUD U NIET LANGER DOOF! HEEFT U HEM, JEZUS CHRISTUS, AL TOEGELATEN ALS UW HEER EN VERLOSSER? GEEF DAN GEHOOR AAN ZIJN OPDRACHT, OM U DOOR ONDERDOMPELING TE LATEN DOPEN!

Gepubliceerd op 13 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vallen in de hel

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 september 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan Zijn eenvoudige en ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Ruebeach en ik ben een bode engel Gods.

Het is beter voor u, dat u nu echt kiest:
voor of tegen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, of satan die werkelijk reeds velen 100% heeft overgenomen. Hoe dit kan? vraagt u nog. Omdat deze mensen vele en vele kansen gehad hebben, en zij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van God keer op keer verworpen hebben! Hij riep u, maar u hield zich doof en blind.

Mattheüs 3, vers 1 tot en met 3  Lees dit voor. Hier staat geschreven: In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de Profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, en nu in deze dagen trad er een eenvoudige, en ook geen hooggeleerde op, waar de God van Abraham, Izaäk en Jakob voor koos.
Hij toch is het, Gods geliefde eindtijdprofeet, waar veel over gesproken wordt, nu en ook straks, als men er achter komt, dat Profeet Benjamin Cousijnsen waarlijk de stem is, die u zei: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!”

Voorwaar, als u als baby ingezegend bent, werd er een zegen en bescherming gevraagd, en dit is geen doop.
Voorwaar, maar nu u geen baby meer bent en kan kiezen, om een Christen te zijn en zelf nu een eigen keus kan maken, kunt u zich laten dopen onder de belijdenis van uw zonden.

Voorwaar, op 3 september 2013 openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen, dat Assad in Syrië sarin, zenuwgas, gebruikte, en dat Assad zelf opdracht had gegeven.
U kunt het terugluisteren onder de naam: ‘O wee, wereld, word wakker, luister naar de waarheid!’ Assad gaf daarna toe.

Als u naar de boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen luistert, dan zult u vele vervulde profetieën ontdekken, waaronder ‘The fulfillments of Prophecies & Revelations given to prophet Benjamin Cousijnsen’.
Hier maakt u vele, vele vervulde profetieën mee, die vervuld zijn, en vervuld gaan worden. Ook wordt er een boek uitgebracht, ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ Meer hierover na deze video.

Voorwaar, 12 september 2013 werd er ook gesproken over Christenvervolging.
De naam van de video: ‘Velen zijn ontslagen, vervolgd, bespot en gedood!’ De Islam dwingt Christenen, om hun geloof af te zweren en te trouwen met een vrouw uit de Islam. En wil men zich niet bekeren tot de Islam, dan wordt men verkracht of in stukken gezaagd, of men voert andere duivelse rituelen uit. Voorwaar,

Lees voor: Mattheüs 24, vers 22  Hier staat geschreven: En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Johannes 12, vers 48  Hier staat geschreven: Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

1 Petrus 2, vers 19 tot en met 25  Hier staat geschreven: Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.
1 Petrus 4, vers 12 tot en met 16  Hier staat geschreven: Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.
1 Petrus 3, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
En vers 17  Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, velen zijn overgenomen en hun ziel is reeds in de hel!
Voorwaar, het einde aller dingen is nabijgekomen. De gevallen engelen van satan willen de waarheid en alle Christenen, vanwege hun geloof in de waarheid, uitroeien!

Velen, waaronder u, zullen voor God komen te staan, of u nu Christen of Moslim bent, of wat dan ook!
Een ieder zal rekening moeten afleggen. Ook velen weer niet, omdat hun zielen alreeds in de hel zijn. Dit verklaart ook hun gedrag en haat!

Lees voor: Mattheüs 5, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
En vers 8 tot en met 10  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu en ik zeg u wederom: Kies voor Hem, de Waarheid en Behoudenis, die de enige Weg en het Leven is: Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik mag u zegenen met deze hemelse groet en zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com