DutchVideo 2020

Kies heden wie uw heer en meester is: Yeshua of Satan

Wereldwijd is het rijk der duisternis, met zijn verleidingen des duivels, zeer actief, en velen zijn reeds overgenomen en door satan gehersenspoeld. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 13 februari 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wereldwijd is het rijk der duisternis, met zijn verleidingen des duivels, zeer actief! 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Velen zijn reeds overgenomen en door satan gehersenspoeld…
Of het is voor de televisie zitten, of de game box, of de mobiel. De satan heeft zoveel te bieden! En velen trappen in satans trukendoos vol trucs, om velen verloren te laten gaan. Velen laten zich misleiden en verleiden, en hebben geen tijd meer voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, of om zich bezig te houden met het geestelijke! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Bied weerstand tegen de duisternis, en wees geen slaaf van satan. 

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 18  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 24  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Voorwaar, doe uw nieuwe wandel aan, en zoek Gods Koninkrijk en gerechtigheid! 

Galaten 2, vers 21  Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

En 2 Korinthiërs 9, vers 8  En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.
En 2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 5  Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. “Amen!

Kies heden, wie uw heer en meester is: Yeshua of satan!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com